Przetargi.pl
Zakup sprzętu specjalistycznego – maszyny i pojazdu komunalnego służących realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami

Gmina Niegowa ogłasza przetarg

 • Adres: 42-320 Niegowa, ul. Sobieskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3151020, 3151048 , fax. 034 3151020, 3151048
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niegowa
  ul. Sobieskiego 1
  42-320 Niegowa, woj. śląskie
  tel. 034 3151020, 3151048, fax. 034 3151020, 3151048
  REGON: 53997000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niegowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu specjalistycznego – maszyny i pojazdu komunalnego służących realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych maszyn i urządzeń do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami, tj. ciągnika oraz szczotki do zamiatania ulic Zadanie realizowane z udziałem środków krajowych: Narodowy/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Gmina Niegowa. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ oraz załącznikach będących jej integralną częścią , b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert, który upływa w dniu 29.07.2019, o godzinie 11.00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 110). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek OSP Sokolniki : Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Niegowie numer konta : 69 8591 0007 0330 0920 5051 0007 z dopiskiem: Wadium – dostawa sprzętu specjalistycznego (wypełnić zgodnie z zawartością) . Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 13 – Sekretariat Urzędu Gminy Niegowa. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. Formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 SIWZ; 9.2 Odpis z właściwego rejestru- CEiDG , KRS bądź wskazanie ogólnodostępnej, bezpłatnej bazy danych , gdzie aktualny dokument się znajduje Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. 9.3 Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania oferty – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z załączonego do oferty dokumentu (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza); 9.4 Pełnomocnictwo udzielone reprezentantowi wykonawców do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust.1 Ustawy Pzp w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 9.5 Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 9.6 Zestawienie cech oferowanego sprzętu – sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 5 SIWZ. 9.7 Potwierdzenie wniesienia wadium – fakultatywnie Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik nr 4 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach