Przetargi.pl
Zakup sprzętu komputerowego: komputerów osobistych i komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem.

Polski Komitet Normalizacyjny ogłasza przetarg

 • Adres: 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5567595,5567890 , fax. 022 5567413, 5567535
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polski Komitet Normalizacyjny
  ul. Świętokrzyska 14B 14B
  00-050 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5567595,5567890, fax. 022 5567413, 5567535
  REGON: 01041540800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Organizowanie i prowadzenie normalizacji krajowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu komputerowego: komputerów osobistych i komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Komputery przenośne - 15 sztuk Komputery osobiste I - 75 sztuk Komputery osobiste II - 20 sztuk Oprogramowanie: Oryginalny Windows Vista? Business z możliwością zmiany wersji na Windows XP Professional wraz z kompletem sterowników na 110 stanowisk (licencji), Oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD wraz z Pakietem Microsoft? Office 2007 Professional na 110 stanowisk (licencji).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość oraz formy wniesienia wadium Oferty. Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy wadium ustalono w kwocie: 6 000, 00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. nr: 14 12406247 1111 0000 4979 4401, tytułem: Wadium wnoszone do postępowania WIF 212-16/09 . 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą; 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; 3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 6. Z zastrzeżeniem pkt. 9, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2) który został wykluczony z postępowania; 3) którego oferta została odrzucona. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 5 pkt 2 i 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw sprzętu komputerowego wynikające z wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech zamówień w zakresie dostaw sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto każde. 4. Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę, co najmniej równą cenie ofertowej. Szczególne warunki realizacji zamówienia: 5. Wykonawca - gdy nie jest producentem dostarczanego sprzętu - musi posiadać autoryzację producenta na dostawę sprzętu dla PKN. 6. Wykonawca powinien zapewnić serwis gwarancyjny przez producenta lub autoryzowany serwis producenta sprzętu. 7. Wykonawca powinien zapewnić gwarancję producenta sprzętu w okresie udzielonej gwarancji na oferowany sprzęt. 8. Wykonawca powinien zapewnić w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejecie przez producenta oferowanego sprzętu na siebie wszelkich zobowiązań związanych z serwisem. 9. Wydzielony personel zatrudniony w serwisie Zamawiającego powinien posiadać możliwość rozbudowy sprzętu, o elementy zgodne z oferowanymi dla określonego modelu - teraz lub w przyszłości - przez producenta, bez utraty gwarancji. 10. Dostarczony sprzęt wg Rozporządzenia WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. 11. Producent posiada certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001: 2009 i certyfikowany system zarządzania środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2005. 12. Zaoferowany sprzęt musi posiadać certyfikat zgodności z zainstalowanym system operacyjnym. 13. Zaoferowany sprzęt musi posiadać Deklarację zgodności CE. 14. Serwis oferowanych komputerów musi posiadać autoryzację producenta oferowanego sprzętu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, opisanych w - Dziale V SIWZ, na zasadzie spełnia nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawców warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- według wzoru określonego w załączniku nr 2 do oferty. 2. Oświadczenie o nie podleganiu przez Wykonawców wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy określonego w załączniku nr 3 do oferty. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 7.1. pkt 3, 4, 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie ogłoszono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 7.2. pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy, 7.3. Dokumenty, o których mowa w ppkt 7.1 lit. a) i c) oraz ppkt 7.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 7.1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy wystawienia oświadczeń obowiązują tak jak zastępowanych przez nie dokumentów. 9. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę, co najmniej równą cenie ofertowej. 10. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem dostarczanego sprzętu i oprogramowania autoryzację producenta na dostawę sprzętu i oprogramowania. 11. Oświadczenie Wykonawcy, że serwis gwarancyjny będzie świadczony przez producenta lub autoryzowany serwis producenta sprzętu. 12. Oświadczenie Wykonawcy, że sprzęt w okresie udzielonej gwarancji będzie objęty gwarancją producenta. 13. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, producent oferowanego sprzętu przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 14. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw sprzętu komputerowego z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu został określony w załączniku nr 4 do oferty. 15. Certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001: 2009 i certyfikat zarządzania środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2005. 16. Certyfikat potwierdzający, iż zaoferowane komputery są zgodne z zainstalowanym systemem operacyjnym (certyfikat zgodności). 17. Certyfikat potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Autoryzacja producenta sprzętu dla serwisu oferowanych urządzeń. Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt. 1-8 składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Parametry techniczne
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pkn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach