Przetargi.pl
Zakup sprzętu drukującego oraz skanerów na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6956015 , fax. 022 6956019
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  Pl. Bankowy 3/5 3/5
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6956015, fax. 022 6956019
  REGON: 01327262000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazowieckie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu drukującego oraz skanerów na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu drukującego i skanerów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem standartowym i niezbędnymi licencjami na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp i przewiduje następujące części zamówienia: 1) część I - obejmuje zakup, dostarczenie i uruchomienie 30 sztuk drukarek A4; 2) część II - obejmuje zakup, dostarczenie i uruchomienie 7 sztuk kserokopiarek A3; 3) część III - obejmuje zakup, dostarczenie i uruchomienie 2 sztuk skanerów wysokonakładowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Szczegółowa specyfikacja techniczno-cenowa zamówienia stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302321005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mazowieckie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach