Przetargi.pl
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Złotym Stoku”

Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Stoku ogłasza przetarg

 • Adres: 57-250 Złoty Stok, Wiejska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748175188, 501397891 , fax. 748175188
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Stoku
  Wiejska 2
  57-250 Złoty Stok, woj. dolnośląskie
  tel. 748175188, 501397891, fax. 748175188
  REGON: 891367302
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osp.zlotystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Stoku

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Złotym Stoku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest dostawa: Fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego z napędem 4 x 4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Złotym Stoku zgodnie ze szczegółowym opisem parametrów techniczno-użytkowych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 SIWZ). 1. Warunki ogólne 1,1 Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”( D z. U. z 2017 r., poz. 128, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20. Czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia , a także zasad wydawania dopuszczalnych tych wyrobów do użytkowania ( Dz. U. z 2007 r., Nr. 143, poz. 1002, z późn. zm.), - rozporządzenia ministrów : Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej , Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego , Agencji Wywiadu , Służby Kontrwywiadu , Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej , Służby Ochrony Państwa , Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 594), - norm: PN-EN 1846- 1 i PN-EN 1846 -2 2(lub równoważnych) 1.2 Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia , a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143 ,poz. 1002 ,z późn.zm). 1,3 Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r.,poz.5). 2 Podwozie z kabiną 2.1 Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta . Rok produkcji podwozia nie starszy niż 2019 r. Podać producenta, typ, model podwozia i rok prod. 2.2 Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846 – 1 lub równoważnej). 2.3 Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 2 – uterenowionej ( wg PN – EN 1846 -1 lub równoważnej). 2.4 Maksymalna masa rzeczywista (MMR ) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej , rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. 2.5 Urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego : 1) Belka sygnalizacyjna niebieska wykonana w technologii LED zamontowane na dachu kabiny kierowcy 2) Urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony) wyposażone w funkcję megafonu . Wzmacniacz o mocy min.200 W (lub 2x100 W) wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x 100 W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy, 3) Co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna niebieska wykonana w technologii LED zamontowana na tylnej części zabudowy na dachu lub na tylnej ścianie, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie, 4) Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego. 5) Fala świetlna pomarańczowa LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy. Fala świetlna dodatkowo wyposażona w dwa niebieski światła pulsujące typu LED połączone z sygnalizacją świetlną samochodu. 6) Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon. 2.6 Podwozie pojazdu musi spełniać min. Następujące warunki: - silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min. 210 kW - silnik musi spełniać wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6 2.7 Napęd stały 4x4 ,skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie , blokada mechanizmów różnicowych min. - międzyosiowego , -osi tylnej , - osi przedniej, - na osi przedniej i tylnej koła pojedyncze - koła wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe. - układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne , resory paraboliczne , amortyzatory teleskopowe , stabilizator przechyłów. 2.8 Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne ,zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. 2.9 Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min. 7”. 2.10 W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. 2.11 W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno – funkcjonalne określone w załączniku nr.3 ( w przypadku systemu Tetra - w załączniku nr.6 )do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr. 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Samochód wyposażony w instalację antenową z anteną . Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. 2.12 Kabina czterodrzwiowa , jednomodułowa od jednego producenta, zapewniająca dostęp do silnika , 6 – osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wszystkie miejsca wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny , wyposażone w : - cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujących do butli kompozytowych i stalowych ( uchwyt z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Umieszczone w oparciach tylnych siedzeń. - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania - pozostałe dwa uchwyty zamontowane w zabudowie pojazdu na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ich ze stelaża. Ponadto kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, - wywietrznik dachowy, -klimatyzację , - zewnętrzna osłonę przeciwsłoneczną , - elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, -lusterko rampowe – dojazdowe przednie , -lusterka zewnętrzne podgrzewane, - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, - uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, - półka pomiędzy przedziałem kierowcy i dowódcy a załogą ( do ustalenia z zamawiającym) - radio samochodowe z odtwarzaczem płyt CD, - instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w dodatkowe gniazda umożliwiające podłączenie ładowarek do radiotelefonów przenośnych i ładowarek latarek( podest z wyłącznikiem pod radiostacje, latarki - sprzęt zamawiającego), - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, - zamontowane cztery reflektory dalekosiężne na przodzie kabiny ( miejsce zamocowania do ustalenia z zamawiającym). Należy podać typ zawieszenia kabiny: - mechaniczne - pneumatyczne 2.13 Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3300 mm 2.14 Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu ,bez odłączenia urządzeń które wymagają stałego zasilania. Jednoprzewodowa z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. 2.15 Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V ( wraz z przewodem zakończonym wtyczkami) oraz zintegrowanym złączem instalacji pneumatycznej z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączenia wtyczki z gniazda w momencie rozruchu silnika. 2.16 Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy. 2.17 Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia ( klucze do kół, trójkąt itp.) 2.18 Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy: -sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów -sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sterowanie zraszaczami , - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, - kontrolka włączenia autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik niskiego ciśnienia. 2.19 Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym , odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki . Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości , odległości i pochylenia oparcia. 2.20 Kolor pojazdu: -nadwozie samochodu – RAL 3000, - błotniki i zderzaki – białe - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium - elementy podwozia – czarny, ciemno szary. 2.21 Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25oC do +50 oC. 2.22 Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. 2.23 Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. 2.24 Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy ,bez uzupełniania cieczy chłodzącej , oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta ,w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. 2.25 Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem. 2.26 Prześwity : Prześwit pod osiami min. 360 mm Poza osiami min. 360 mm 2.27 Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego ( miejsce uzgodnić z zamawiającym) 2.28 Pojazd wyposażony w : - zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu, - zaczep typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. I tył pojazdu 2 szt. , każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu. 3 Zabudowa pożarnicza: 3.1 Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna , aluminium , materiały kompozytowe ( wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej ,krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy , przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone. Szkielet zabudowy wykonany z profili stalowych nierdzewnych ,poszycie zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej lub kompozytów. 3.2 Drabina do wejścia na dach „składana” z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach , umieszczona z tyłu pojazdu. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. 3.3 Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną wykonaną z kompozytu. 3.4 Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia, wykonana z materiału odpornego na korozję ( wymiary skrzyni do uzgodnienia z zamawiającym w czasie realizacji zamówienia). Skrzynia wyposażona w oświetlenie typu LED oraz system wentylacji. Uchwyty z rolkami na drabinę wysuwną z podporami (rodzaj drabiny do uzgodnienia na etapie realizacji z zamawiającym) oraz zamocowane uchwyty na sprzęt dostarczony przez zamawiającego . 3.5 Działko wodno - pianowe DWP16 o regulowanej wydajności , umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający kulowy ręczny, (końcówka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka w miejscu wskazanym przez zamawiającego ). Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75o. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. 3.6 Powierzchnia platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. 3.7 Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozje wyposażone w zamknięcia typu rurkowego lub równoważne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie ( wszystkie taśmy zainstalowane po prawej stronie skrytki). 3.8 Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. 3.9 Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy musza być wyposażone w oświetlenie. 3.10 Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy. 3.11 Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie podestów wspomagane siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. 3.12 Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półki. Wewnętrzne pionowe poszycie skrytek wykonane z anodowej blachy aluminiowej. Wewnętrzne pozime poszycie skrytek zblachy gładkiej nierdzewnej. Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tyłu (w układzie 3+3+1). 3.13 Schowki wyposażone w regał obrotowy na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera itp. Oraz podesty wysuwane 2szt pod sprzęt hydrauliczny i agregat prądotwórczy itp. Dodatkowo zamykana wewnątrz skrytka na torbę PSP R1 żaluzją wodo i pyłoszczelną wspomaganą systemem sprężynowym. 3.14 Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażony w oświetlenie typu LED włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. 3.15 Pojazd wyposażony w: - listwa LED umieszczona na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz z miejsca kierowcy pojazdu, - oświetlenie robocze powierzchni dachu lampami typu LED. 3.16 Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem wypadaniem z prowadnic. 3.17 Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. 3.18 Zbiornik wody o pojemności minimum 3000 litrów (+/-2%) wykonany z kompozytu. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny oraz falochrony. Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu w celu dopełnienia zbiornika. 3.19 Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności minimum 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniający jego bezpieczną eksploatację. Napełnienie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwy z poziomu terenu i dachu pojazdu. 3.20 Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturach do -25oC 3.21 Autopompa dwuzakresowa o wydajności 2800 l/min. Przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. wydajność stopnia wysokiego ciśnienia minimum 400 l/min. Przy ciśnieniu 4 MPa. 3.22 Automatyka utrzymania stałego ciśnienia tłoczenia. 3.23 Układ wodno –pianowy zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. 3.24 Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno –pianową. Prądownica zainstalowana w linii szybkiego natarcia powinna posiadać: płynną regulację konta rozproszenia strumienia wodnego , zawór zamknięcia /otwarcia przepływu wody ( dodatkowo nakładka na prądownicę do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna . Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony w górnej jej części. Przedmuch linii sprężonym powietrzem. Narożnik kończący linię zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem kątownikiem ze stali nierdzewnej. 3.25 Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny. 3.26 Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczenia stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: - instalacja taka powinna być wyposażona w minimum 4 zraszacze, - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, - powinna być wyposażona w zawory odcinające ( jeden dla zraszaczy przed przednią osią , drugi dla zraszaczy bocznych. Uruchomienie z kabiny kierowcy. - powinna być tak skonstruowana aby, jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. 3,27 Autopompa umożliwia podawanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: - minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu po bokach. - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu. 3.28 Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. 3.29 Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu , gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. 3.30 W przedziale autopompy znajdują się co najmniej urządzenia kontrolno- sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu ( dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy), - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy), - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, - sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - sterowanie automatycznym zaworem napełnienia zbiornika z hydrantu z możliwością na przełączania na sterowania ręczne, - schemat układu wodno – pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, - głośnik z mikrofonem sprzężonym z radiostacją przewoźną zamontowany na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych. 3.31 Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełnienia z hydrantu. Instalacja napełnienia posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. Nasady winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych. 3.32 Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskanie stężeń 3% i 6% (tolerancja +/- 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. 3.33 Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. 3.34 Konstrukcja układu wodno – pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnieni przy użyciu możliwie najmniejszej ilości zaworów . 3.35 Maszt oświetleniowy: - wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia z możliwością podłączenia do agregatu prądotwórczego, zabudowany na stałe w samochodzie z minimum dwoma reflektorami typu LED o mocy minimum 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość minimum 4,5 m od podłoża na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo z możliwością sterowania reflektorami w pionie iw poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów minimum IP 55. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno –pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną. 3.36 Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. 4 Wyposażenie 4.1 Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy „OSP Złoty Stok” + logo gminy Złoty Stok oraz oznakowania numerami operacyjnym zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP ( numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). 4.2 Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym o sile uciągu min. 60kN z lina o długości co najmniej 27 m. w raz z zabudową i zbloczem. Sterowanie pracą wyciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. 4.3 Wykonawca zamontuje sprzęt dostarczony przez użytkownika lub dostarczy kompletne mocowania sprzętu przewidzianego dla tej klasy pojazdu. Wykonawca zamontuje kasety na węże tłoczne 75 , 52 , 25 . ( rozmieszczenie i zamocowanie sprzętu po uzgodnieniach z zamawiającym). 5 Warunki gwarancji i serwisu 5.1 Gwarancja min. 24 miesiące 5.2 Komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. 5.3 Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem aktualnego świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu oraz dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „prawo o ruchu drogowym”. 5.4 Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. 5.5 Minimum jeden punkt serwisowy podwozia ( podać adres serwisu podwozia ,najbliższy siedzibie Zamawiającego) 5.6 Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia ( podać adres serwisu nadwozia ,najbliższy siedzibie Zamawiającego)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wymagane jest złożenie oświadczenia przez wykonawcę o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik do SIWZ nr 4;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia Podwykonawcy – Wykonawca wypełnia załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach