Przetargi.pl
Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach

Miejskie Centrum Oświaty w Tychach ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, Al. Marszałka Piłsudskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323232400, , fax. 323232403
 • Data zamieszczenia: 2019-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Oświaty w Tychach
  Al. Marszałka Piłsudskiego 12
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 323232400, , fax. 323232403
  REGON: 36500418500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.tychy.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części: Część 1 – pomoce dla klas I-III, muzyka, technika, informatyka Część 2 – pomoce - matematyka, geografia, biologia, przyroda Część 3 – geografia - mapy Część 4 – pomoce - historia, WDŻ, język polski, język angielski Część 5 – pomoce - pedagog, logopeda, świetlica Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 13.1 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 13.1.1 wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 13.1.2 wypełniony formularz rzeczowo – cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4a, 5a, 6a, 7a, 8a do SIWZ 13.1.3 oświadczenia wymienione w punkcie 7.1 – 7.3 niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 SIWZ); oświadczenie innego podmiotu (załącznik nr 2a do SIWZ); 13.1.4 pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).; 13.1.5 W formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz w formularzach rzeczowo-cenowych odpowiednich dla danej części zamówienia (załączniki nr 4a, 5a, 6a do SIWZ) należy wypełnić wszystkie puste pola dokumentu. Wykonawca zobowiązany jest podać w polu „producent/model/kod produktu/ISBN wszystkie dane, które umożliwią Zamawiającemu porówanie zaoferowanych produktów z minimalnymi parametrami wskazanymi w SIWZ.. W przypadku zaoferowania produktu o tym samym ISBN, na który powoływał się Zamawiający należy także wypełnić pole tym numerem ISBN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach