Przetargi.pl
Zakup paliwa do samochodów służbowych oraz urządzeń gospodarczych

Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 7351547, 7351637 , fax. 032 7351636
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki
  ul. Kossutha 13 13
  40-844 Katowice, woj. śląskie
  tel. (032) 7351547, 7351637, fax. 032 7351636
  REGON: 01544738200030
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nfz-katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliwa do samochodów służbowych oraz urządzeń gospodarczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ paliwa do samochodów służbowych oraz do urządzeń gospodarczych na zasadach umożliwiających bezgotówkowe dokonywanie zakupów jednostkowych na terenie całego kraju (Polski), zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej SIWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa oraz wzorze umowy. Zamawiający zamierza (deklaruje) zakupić w ramach niniejszego zamówienia w sumie 50.000 litrów paliwa następującego rodzaju: 1) Benzyna bezołowiowa PB 95 (ilość deklarowana 23.000 litrów) 2) Benzyna bezołowiowa PB 98 (ilość deklarowana 19.000 litrów) 3) Olej napędowy ON (ilość deklarowana 8.000 litrów). W zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo zwiększenia lub zmniejszenia w toku realizacji umowy deklarowanych ilości litrów paliwa, z zastrzeżeniem, że suma faktur VAT wystawionych z tytułu realizacji umowy w okresie jej obowiązywania nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia całkowitego brutto umowy (ceny oferty). Zamawiający musi mieć możliwość realizowania zamówienia na terenie całej Polski przy jednoczesnym posiadaniu dostępu do co najmniej 2 stacji benzynowych Wykonawcy na terenie Warszawy oraz do co najmniej 5 stacji benzynowych Wykonawcy na terenie województwa śląskiego, w tym minimum 2 stacje na terenie Katowic. Zakupy paliwa będą dokonywane przy użyciu płatniczych kart paliwowych. Wykonawca będzie obowiązany wydać Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy w sumie 10 płatniczych kart paliwowych - każda przypisana do konkretnego samochodu Zamawiającego (identyfikowana z danym samochodem) oraz 2 płatnicze karty paliwowe dodatkowe - na okaziciela. Wykonawca winien załączyć do oferty zaparafowane przez siebie ogólne warunki używania kart paliwowych, w przypadku, gdy takowe obowiązują u Wykonawcy. Postanowienia ogólnych warunków używania kart paliwowych sprzeczne z postanowieniami umowy (wzoru umowy), nie będą wiązały Stron. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091320003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Średnia cena paliw z IV kwartału 2009r.
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz-katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach