Przetargi.pl
Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Rybnicka szkoła przyszłości dla szkół podstawowych w Rybniku. Zad. 1. Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz do zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy. Zad. 2. Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć matematyczno-przyrodniczych. Zad. 3. Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć z gimnastyki korekcyjnej oraz sportowych. Zad. 4. Zakup pomocy dydaktycznych do sali terapii SI. ...

Miasto Rybnik ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4223011 , fax. 032 4224124
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik
  ul. B. Chrobrego 2 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 032 4223011, fax. 032 4224124
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Rybnicka szkoła przyszłości dla szkół podstawowych w Rybniku. Zad. 1. Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz do zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy. Zad. 2. Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć matematyczno-przyrodniczych. Zad. 3. Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć z gimnastyki korekcyjnej oraz sportowych. Zad. 4. Zakup pomocy dydaktycznych do sali terapii SI. ...
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Rybnicka szkoła przyszłości dla szkół podstawowych w Rybniku. ZADANIE 1 - Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz do zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy. Pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34, ul. Reymonta 6, 44-200 Rybnik. ZADANIE 2 - Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć matematyczno-przyrodniczych. Pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34, ul. Reymonta 6, 44-200 Rybnik. ZADANIE 3 - Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć z gimnastyki korekcyjnej oraz sportowych. Pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34, ul. Reymonta 6, 44-200 Rybnik. ZADANIE 4 - Zakup pomocy dydaktycznych do sali terapii SI. Pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Wodzisławska 46, 44-200 Rybnik. ZADANIE 5 - Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć językowych. Pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Wodzisławska 46, 44-200 Rybnik. ZADANIE 6 - Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych. Pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34, ul. Reymonta 6, 44-200 Rybnik. ZADANIE 7 - Zakup mebli szkolnych. Pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć należy dostarczyć do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11, ul. Hibnera 25, 44-217 Rybnik. ZADANIE 8 - Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć plastycznych. Pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34, ul. Reymonta 6, 44-200 Rybnik. ZADANIE 9 - Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć muzycznych. Pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34, ul. Reymonta 6, 44-200 Rybnik. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.rybnik.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach