Przetargi.pl
ZAKUP, INSTALACJA, WDROŻENIE SYSTEMU FINANSOWO – KSIĘGOWEGO ORAZ KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z USŁUGĄ NADZORU AUTORSKIEGO”

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" ogłasza przetarg

 • Adres: 70780 Szczecin, ul. Mączna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 918 806 260, , fax. 918 806 203
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
  ul. Mączna 4
  70780 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 918 806 260, , fax. 918 806 203
  REGON: 29141100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-zdroje.szczecin.pl,

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP, INSTALACJA, WDROŻENIE SYSTEMU FINANSOWO – KSIĘGOWEGO ORAZ KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z USŁUGĄ NADZORU AUTORSKIEGO”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKUP, INSTALACJA, WDROŻENIE SYSTEMU FINANSOWO – KSIĘGOWEGO ORAZ KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z USŁUGĄ NADZORU AUTORSKIEGO”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu spełniania ww. warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ PONIŻSZE ZAŁĄCZNIKI: 1) Załącznik nr 1.2 – Licencje; 2) Załącznik nr 1.3 - Funkcjonalność systemu; 3) Załącznik nr 1.4 - Etapy prac i wstępny harmonogram zadań; 4) Załącznik nr 1.5 - Warunki gwarancji 5) Załącznik nr 1.6 - Weryfikacja oferty _sposób i tryb złożenia demo oprogramowania Celem wstępnego potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego odpowiednio powyższe załączniki do SIWZ. INNE DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1) Formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) Załączniki od nr 1.2 do nr 1.6 do SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) Oświadczenie, - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) Oświadczenia, zgodnie z Rozdziałem VI pkt 2 SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5) Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6) Informacji od wykonawcy wskazującej części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców – oświadczenie na załączniku nr 1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach