Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH

Mościckie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 15
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 014 6300555 , fax. 014 6300555 w. 111
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mościckie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kwiatkowskiego 15 15
  33-101 Tarnów
  tel. 014 6300555, fax. 014 6300555 w. 111
  REGON: 85166402000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcm.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  L.p. Nazwa asortymentu Ilość 1 Zestawy komputerowe z monitorami LCD - monitor nie mniej niż 17 - procesor nie mniej niż 2,8 GHz - pamięć RAM nie mniej niż 2 GB - dysk twardy nie mniej niż 80 GB, SATA - karta sieciowa 100 MBit - mysz optyczna USB l
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE ŻĄDA WNIESIENIA WADIUM.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia: - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: - nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Ocena spełnienia powyższego warunku, będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia, nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert). 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ( wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert). 3. Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, Inne oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 1. Załącznik Nr 1 - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. 2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie. 3. Załącznik Nr 3 - Zaparafowany przez osoby uprawnione wzór umowy. 4. Dokument potwierdzający oznakowanie CE. 5. Pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika. 6. Opis techniczny oferowanych urządzeń w języku polskim w celu potwierdzenia spełnienia wymagań Zamawiającego. Ocena spełnienia powyższego warunku, będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia, nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mcm.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach