Przetargi.pl
„Zakup i dostawę oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach na okres od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.”

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach ogłasza przetarg

 • Adres: 42-674 Zbrosławice, Oświęcimska 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach
  Oświęcimska 6
  42-674 Zbrosławice, woj. śląskie
  REGON: 365331033
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzkzbroslawice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawę oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach na okres od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. nazwa zamówienia: „Zakup i dostawę oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach na okres od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.”. a) Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości – 65 000 litrów, o parametrach wg normy PN-EN 590:2013-12/AC:2014-04 lub równoważnej właściwego do pory roku (letni, przejściowy, zimowy). b) Dostarczane paliwo winno być zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015r., poz. 1680) oraz w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2020 poz. 727).Uwaga: Zamawiający nie można przewidzieć ilości przejechanych kilometrów dlatego szacunkowa ilość paliwa (tj. 65 000 litrów ) jest wielkością maksymalną. Ilość paliwa może ulec zmniejszeniu w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości pobranego oleju napędowego do 45.000 litrów w zależności od potrzeb Zamawiającego, bez ponoszenia skutków finansowych. c) Dowóz oleju napędowego odbywać się będzie w czasie i w ilości określonej w zamówieniu przesłanym e-mailem/telefonicznie do przedstawiciela Wykonawcy, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Zamawiający ponadto udostępni dostęp do własnego programu monitorującego stan paliwa w zbiorniku. Olej napędowy będzie dostarczany do zbiornika stanowiącego własność Zamawiającego, usytuowanego na terenie bazy Zamawiającego położonej w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 6. Zbiornik Zamawiającego ma pojemności 5.000 litrów i dostępny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. d) Wyznaczony dzień na który należy wyliczyć cenę ofertową to 07.11.2022 r. e) Rozliczenie oleju napędowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie następowało w litrach w temperaturze referencyjnej 15⁰C w cenie producenta opublikowanej na stronie internetowej w dzień dostawy, pomniejszoną o udzielony stały upust podany w ofercie Wykonawcy.Ceny określone w ofercie w trakcie realizacji zamówienia będą podlegały zmianom wraz ze zmieniającymi się cenami stosowanymi przez producenta ( producenta należy wskazać w wierszu pierwszym tabeli formularza ofertowego Wykonawcy). Cena na dzień dostawy, jest ceną producenta opublikowaną na stronie internetowej w dniu dostawy, pomniejszoną o udzielony stały upust. f) Przy każdorazowym zakupie paliwa musi być dostarczony dokument z podanym ciężarem właściwym i temperaturą, który jest niezbędny przy przyjmowaniu oleju napędowego do magazynu. g) Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia:- Wykonawca obowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach ( składzie) zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie.- Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia stałych dostaw, celem ciągłego zaspokojenia potrzeb Zamawiającego na paliwo stanowiące przedmiot zamówienia na podstawie zamówienia Zamawiającego. Zamawiający decyduje o terminie i ilości dostarczonego oleju napędowego do zbiornika magazynowego przez okres obowiązywania zawartej umowy.- Do każdej dostawy paliwa, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii, próbka paliwa przy każdej dostawie w kanistrze zaplombowanym własnymi znakami Wykonawcy, a pozostawiony u Zamawiającego, list przewozowy wydany przez magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, nr rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo.- Dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 12 godzin od momentu załadunku cysterny na magazynie (składzie podatkowym).- Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiornika magazynowego oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ, podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego oraz fakt ten potwierdzi elektronicznie w systemie za pośrednictwem dystrybutora.- Wykonawca zapewni organizację i realizację bezpiecznych dostaw paliwa, poprzez przepompowanie dostarczonego paliwa do zbiornika spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych ( Dz. U. Z 2001 r. nr 113, poz. 1211 z późn. zm.) na terenie siedziby Zamawiającego.- Załadunek zbiornika spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. Z 2001 r. nr 113, poz. 1211) nastąpi każdorazowo w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego.- Wykonawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności winien spełniać wszystkie wymagania wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1857 ) oraz udostępnić Zamawiającemu system informatyczny umożliwiający zrealizowanie obowiązków wynikających z ustawy przez Zamawiającego.- Zamawiający udostępni dostęp do własnego systemu monitorującego stan paliwa w zbiorniku Zamawiającego.g) Dodatkowe postanowienia przedmiotu zamówienia:- Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat. Rozliczenie nastąpi po wystawieniu faktury VAT.- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będzie wlany do zbiornika magazynowego w litrach olej napędowy w temperaturze referencyjnej 15⁰C.- Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonaniu przedmiotu umowy.h) ReklamacjeSzczegółowe postanowienia dotyczące wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego zamówienia publicznego, w tym m. in. odnoszący się do reklamacji, procedury odbioru zawarto we wzorze umowy, która stanowi integralną część niniejszej SWZ. • Rodzaj zamówienia: Dostawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek dot. uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności, o której mowa w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.), tj. w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-15

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach