Przetargi.pl
Zakup i dostawa szczepionek na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie w 2020 roku

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska ogłasza przetarg

 • Adres: 05-420 Józefów, Sklodowskiej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7892121, , fax. 227895230
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska
  Sklodowskiej 5/7
  05-420 Józefów, woj. mazowieckie
  tel. 22 7892121, , fax. 227895230
  REGON: 010045302-00020
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozjozefow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa szczepionek na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa szczepionek na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie z podziałem na 18 części z możliwością składania ofert częściowych w ilości całkowitej określonej w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu (ilości) dostawy szczepionek (zmniejszenia lub zwiększenia o 10%). Ilości podane w formularzu asortymentowo – cenowym (Załącznik nr 5 do SIWZ) są wartościami szacunkowymi określonymi przez Zamawiającego z należytą starannością. Wskazana ilość dostawy szczepionek nie jest wielkością gwarantowaną i nie musi być zrealizowana w ramach wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku zmiany ilości dostaw Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu tych zmniejszeń. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651600-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 06 września 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2211).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany Formularz oferty – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ oraz Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ stanowiącym ofertę. Wraz z ofertą należy złożyć: Oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy ofertę podpisuje upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy) określające jego zakres. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ – Grupa kapitałowa. Wraz ze złożeniem oświadczenia, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach