Przetargi.pl
Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasowcu

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 66-446 Deszczno Krasowiec, Krasowiec 26
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 503704412
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Krasowcu
  Krasowiec 26 26
  66-446 Deszczno Krasowiec, woj. lubuskie
  tel. 503704412
  REGON: 080281643
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Krasowcu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 (uterenowiony) o parametrach technicznych opisanych w minimalnych wymaganiach techniczno- użytkowych stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Pojazd fabrycznie nowy, nieużytkowany, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. Podwozie musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE. Pojazd musi mieć ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach OSP wydane przez Centrum Naukowo- Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Pełne świadectwo winno być dostarczone wraz z pojazdem. Samochód musi posiadać dokumentację umożliwiającą pierwszą rejestrację pojazdu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach