Przetargi.pl
Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie

Gmina Lasowice Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 46-282 Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 175 470 , fax. 774 175 491
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lasowice Wielkie
  Lasowice Wielkie
  46-282 Lasowice Wielkie, woj. opolskie
  tel. 774 175 470, fax. 774 175 491
  REGON: 53141302400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lasowicewielkie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie. Przedmiot zamówienia ma być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami oraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w części III. Samochód musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia Wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, ważne na dzień odbioru samochodu, które należy dołączyć przy odbiorze samochodu. Samochód musi być fabrycznie nowy, silnik i podwozie wraz z kabiną pochodzić muszą od tego samego producenta, rok produkcji 2019 r. Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i przekazania Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu. Wykonawca zobowiązany będzie również do rozmieszczenia i zamontowania sprzętu, którym dysponuje OSP w Chudobie. Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy pojazdu w celu jego optymalnego rozmieszczenia i zamontowania. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia użytkowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi pojazdu. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu koordynowania prawidłowego przebiegu dostawy oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy został określony w Części III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym Namysłów O/Lasowice Małe nr rachunku 08 8890 1053 0000 1094 2007 0003 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZP.271.9.2019 „Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach