Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu fotograficznego i komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu pn. „ Moje CV moją szansą na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3.

Zespół Szkół Budowlanych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Świerklańska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 42 22 796 , fax. 32 42 22 279
 • Data zamieszczenia: 2020-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Budowlanych
  ul. Świerklańska 42
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 32 42 22 796, fax. 32 42 22 279
  REGON: 24180228400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsb.bip.edukacja.rybnik.eu/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SZKOŁA PUBLICZNA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu fotograficznego i komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu pn. „ Moje CV moją szansą na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niżej wymienionego sprzętu fotograficznego i komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu pn. „Moje CV moją szansą na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na trzy zadania: Zadanie nr 1- pn. „ Zakup i dostawa komputerów oraz sprzętu informatycznego”: 1). Komputer przenośny - 6 szt., 2). Zestaw komputerowy nr 1-11szt., 3). Zestaw komputerowy nr 2- 4 szt., 4).Projektor-1 szt. , 5). Skaner -4 szt. ,6). Drukarka atramentowa- 1 szt.,7). Router - 1szt.,8). Kalibrator monitora-5szt. , 9).Karta pamięci - 11szt. Zadanie nr 2- pn. „ Zakup i dostawa aparatów fotograficznych z osprzętem”: 1). Aparat fotograficzny nr 1- 6 szt., 2). Aparat fotograficzny nr 2 z obiektywem- 1szt., 3). Aparat fotograficzny nr 3- 11szt., 4). Obiektyw nr 1- 6szt., 5). Obiektyw nr 2- 11szt., 6). Obiektyw nr 3- 2szt., 7). Obiektyw nr 4- 2szt., 8). Obiektyw nr 5- 3szt., 9). Lampa błyskowa nr 1- 5szt., 10). Lampa błyskowa nr 2- 4szt., 11). Lampa światła stałego- 4szt., 12). Zestaw oświetleniowy- 2szt., 13). Statyw oświetleniowy nr 1- 2szt., 14). Statyw nr 2- 11szt., 15). Głowica do statywu- 2szt., 16). Zestaw teł fotograficznych - 2szt., 17). Zestaw do fotografii bezcieniowej - 2szt., 18). Światłomierz - 2szt., 19). Wyzwalacz lamp błyskowych - 3szt., 20). Powiększalnik na negatyw- 2szt. Zadanie nr 3- pn. „Zakup i dostawa oprogramowania ”: 1). Oprogramowanie do obróbki grafiki -6szt. , 2). Oprogramowanie do montażu filmów - 11szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w rozdziale III SIWZ i załączniku nr 5a-c do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty – załącznik nr 1a-c do SIWZ. 2). Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 3). Opis przedmiotu zamówienia/ opis oferowanego towaru - załącznik nr 5a-c do SIWZ. 4). Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: a) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. b) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 5)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6) Wykonawca, w w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej http://zsb.bip.edukacja.rybnik.eu/.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach