Przetargi.pl
Zakup i dostawa poręczy gimnastycznych i wózków do poręczy dla CSSP w Koszalinie, 8 PPLOT w Koszalinie oraz GL w Darłowie będących na zaopatrzeniu 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie będących na zaopatrzeniu 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 75-901 Koszalin, 4 Marca
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 45 68 15, 261 45 61 95 , fax. 261 45 62 44
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  4 Marca 3
  75-901 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 68 15, 261 45 61 95, fax. 261 45 62 44
  REGON: 33120312800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.17wog.ron.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa poręczy gimnastycznych i wózków do poręczy dla CSSP w Koszalinie, 8 PPLOT w Koszalinie oraz GL w Darłowie będących na zaopatrzeniu 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie będących na zaopatrzeniu 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa poręczy gimnastycznych i wózków do poręczy dla CSSP w Koszalinie, 8 PPLOT w Koszalinie oraz GL w Darłowie będących na zaopatrzeniu 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie. 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający: nazwę, opis przedmiotu zamówienia, a także ilości zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 3. Istotne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez Zamawiającego parametrom technicznym i jakościowym wskazanym w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Informacja o miejscu realizacji zamówienia: Miejscem odbioru towaru są magazyny Zamawiającego znajdujące się na terenie: a) Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 66; b) 8 Pułk Przeciwlotniczy w Koszalinie, ul. 4 Marca 5; c) Grupa Lotnicza w Darłowie, Darłówko Zachodnie, ul. Zwycięstwa 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37400000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Kompletna oferta musi zawierać: 1) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1, 2) w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba (y) inna (e) niż upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania. 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach