Przetargi.pl
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych przewidzianych w projekcie Dążymy ku rozwojowi

Gmina Miasto Pruszków ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7587244
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Pruszków
  ul. Kraszewskiego 14/16 14/16
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 022 7587244
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych przewidzianych w projekcie Dążymy ku rozwojowi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.2/ Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje zakup i dostawę pomocy dydaktycznych ( w tym sprzęt multimedialny, urządzenia do Integracji Sensorycznej) do realizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III obejmujących: - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; - gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy; - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych; - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - teatralnie, plastycznie, tanecznie, muzycznie; - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - język angielski; - specjalne zajęcia terapeutyczne - Biofeedback; - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - integracja sensoryczna dla dzieci niepełnosprawnych 1.3/ Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie: - dostarczyć pomoce dydaktyczne do 6 szkół w pakietach pogrupowanych wg rodzaju zajęć dla danej szkoły; - dostarczyć naklejki do każdego produktu wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym logotypem projektu KAPITAŁ LUDZKI - UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY. 1.4/ Sprzęt oraz wszystkie pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku w placówkach oświatowych, oraz wszystkie pomoce muszą posiadać oznaczenie CE i spełniać wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw. 1.5/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości pomocy dydaktycznych stanowi- załącznik A, sprzętu multimedialnego - załącznik B, pomocy do zajęć terapeutycznych - integracja sensoryczna dla dzieci niepełnosprawnych - załącznik C. 1.6/ Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy pomocy dydaktycznych o parametrach różniących się od opisanych w SIWZ , lecz o charakterze pozwalającym na osiągnięcie zakładanych celów projektu oraz efektów edukacyjnych lub terapeutycznych w klasach 1-III szkoły podstawowej. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w jakiejkolwiek części opisu lub innej części SIWZ, zostały wskazane nazwy własne, określające typ produktu lub producenta, Zamawiający dopuszcza oferowanie przedmiotu równoważnego do opisywanego w SIWZ z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia i zapewniają równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółowy opis, specyfikację oraz zdjęcia, z których w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego, powinno wynikać, ze oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe, niż określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach