Przetargi.pl
Zakup i dostawa materiałów szewnych

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA ogłasza przetarg

  • Adres: 85-015 Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6
  • Województwo: kujawsko-pomorskie
  • Telefon/fax: tel. 052 5826252 , fax. 052 5826209
  • Data zamieszczenia: 2012-09-14
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
    ul. Markwarta 4-6 4-6
    85-015 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
    tel. 052 5826252, fax. 052 5826209
    REGON: 09232534800000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zoz-mswia.bydgoszcz.pl/
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Zakup i dostawa materiałów szewnych
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa materiałów szewnych, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do siwz. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje 7 niepodzielnych pakietów, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdym z pakietów winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do siwz, jak i wymagania zawarte w siwz.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411207
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zoz-mswia.bydgoszcz.pl/
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach