Przetargi.pl
Zakup i dostawa kserokopiarek dla jednostek sądowych okręgu koszalińskiego Sądu Okręgowego w Koszalinie. Znak sprawy ZP-2151-23/2012.

Sąd Okręgowy w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-541 Koszalin, ul. Waryńskiego 7
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 428 742 , fax. 943 423 755
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Koszalinie
  ul. Waryńskiego 7 7
  75-541 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 428 742, fax. 943 423 755
  REGON: 00032252536061
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koszalin.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa kserokopiarek dla jednostek sądowych okręgu koszalińskiego Sądu Okręgowego w Koszalinie. Znak sprawy ZP-2151-23/2012.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kserokopiarek dla jednostek sądowych okręgu koszalińskiego Sądu Okręgowego w Koszalinie - w ilości 10 szt. Zaproponowane urządzenia wielofunkcyjne muszą być dostarczone fabrycznie nowe, nieużywane i muszą spełniać określone wymagania i warunki oraz minimalne parametry techniczne określone w SIWZ. a) W ofercie należy ująć następujące elementy : - przeszkolenie nieodpłatnie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń, - materiały startowe do uruchomienia urządzenia, - instrukcja obsługi w języku polskim, - gwarancja 36 miesięcy lub limit 250 000 kopii/ wydruków. Szczegółowy opis parametrów zawiera załącznik nr 1a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301214007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100) Wadium należy wnieść do dnia 3 grudnia 2012 r., godz. 11:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.koszalin.so.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną