Przetargi.pl
Zakup i dostawa 58 bramek VoIP SIP typu Venus 28xx, nr postępowania: LA-05/02/2013

"TK Telekom" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3922000 , fax. 22 3922009
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "TK Telekom" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Kijowska 10/12A 10/12A
  03-743 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3922000, fax. 22 3922009
  REGON: 01732205800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tktelekom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa 58 bramek VoIP SIP typu Venus 28xx, nr postępowania: LA-05/02/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do 7 lokalizacji TK telekom sp. z o.o. 58 szt. bramek VoIP SIP typu Venus 28xx. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ dostępnym na stronie: http://www.tktelekom.pl/o-nas/przetargi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 325230005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 3.000,00 PLN należy wnieść pzred upływem terminu złożenia oferty. Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ dostępnym na stronie : http://www.tktelekom.pl/o-nas/przetargi

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.tktelekom.pl/o-nas/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach