Przetargi.pl
„Zakup i dostawa 57 „drukarek”/ 22 urządzeń wielofunkcyjnych” – w podziale na dwie części.

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, ul. Kruszcowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7716345 , fax. 32 2496229
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kruszcowa 22
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 32 7716345, fax. 32 2496229
  REGON: 34479020000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ops.bip.chorzow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawa 57 „drukarek”/ 22 urządzeń wielofunkcyjnych” – w podziale na dwie części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby realizowanego projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 57 drukarek i 20 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanymi dalej: Urządzeniami. 2. Zamówienie podzielone zostało na dwie części: a) Zakup i dostawę 57 „drukarek”, b) Zakup i dostawę 2 urządzeń wielofunkcyjnych. Każdy z Wykonawców uprawniony jest do złożenia oferty na jedną z części zamówienia lub obydwie. Wybór Wykonawcy dokonany będzie osobno na każdą z części. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera załącznik nr 1 do SIWZ, w podziale na dwie części. Miejscem dostawy towaru będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19. Dostawa zakupionych Urządzeń nastąpi w terminie dwóch dni roboczych od dnia podpisania umowy. 4. Termin płatności wynosi - 14 (czternaście) dni od dnia złożenia przez Wykonawcę faktury (uwzględniającej ilość dostarczonego sprzętu) w siedzibie Zamawiającego. 5. Urządzenia dostarczone do Zamawiającego muszą być nowe, oraz muszą być w stałej ofercie producenta. Urządzenia muszą być nieużywane i sprzedane poprzez oficjalny kanał dystrybucji na rynek Polski. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji poza producentem w dostarczony sprzęt przed dostawą ich do Zamawiającego (np. dokładanie pamięci RAM, wymiana dysku, procesora, podnoszenie oprogramowania układowego, instalacja systemu operacyjnego itp.). Zamawiający ma prawo zweryfikować czy Wykonawca pozyskał sprzęt poprzez oficjalny kanał dystrybucji. W tym celu Wykonawca ma obowiązek udostępnić kontakt do Dystrybutora sprzętu na rynek Polski. 6. Dostarczone Urządzenia muszą mieć pełne wsparcie techniczne producenta, strona www producenta sprzętu w języku polskim zawierająca sterowniki oraz oprogramowanie narzędziowe dla dostarczonego sprzętu. 7. Urządzenia muszą być dostarczone do siedziby zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta, w przeciwnym razie zamawiający odmówi przyjęcia sprzętu. 8. Zamawiający zweryfikuje legalność oraz warunki gwarancji dostarczonego sprzętu. 7. Dostawa zakupionych przez Zamawiającego Urządzeń odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 8. Gwarancja na dostarczone Urządzenia: minimum 24 miesiące, jednak Zamawiający zaznacza , że okres gwarancji będzie stanowił kryterium w przedmiotowym postępowaniu. Gwarancja musi obejmować co najmniej: - bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; (czas reakcji będzie stanowił kryterium w przedmiotowym postępowaniu) - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30232100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach