Przetargi.pl
Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowo – dostawczego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16400 Suwałki, ul. Waryńskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 662 233 , fax. 875 662 260
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach
  ul. Waryńskiego
  16400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 875 662 233, fax. 875 662 260
  REGON: 79031793700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/ www.rehabilitacja.suwalki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowo – dostawczego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu osobowo dostawczego mninimum 5 osobowego i dostarczenie do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach, ul. Waryńskiego 22A. Oferowany samochód winien być nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do użytku, wyprodukowany w 2018 roku. Dostawca na swój koszt jest zobowiązany zapewnić w okresie gwarancji ubezpieczenie, bezpłatne przeglądy okresowe, serwisowe, naprawcze oraz inne czynności zalecane przez producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Dokument o którym mowa w pkt. V.3.2. jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach