Przetargi.pl
„ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO 9-OSOBOWEGO MIKROBUSU DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU JEDNEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA WÓZKU INWALIDZKIM Z NAJAZDEM”

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) ogłasza przetarg

 • Adres: 62-600 Koło, Blizna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 63 272 2977 , fax. +48 63 261 08 74
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek)
  Blizna 55
  62-600 Koło, woj. wielkopolskie
  tel. +48 63 272 2977, fax. +48 63 261 08 74
  REGON: 00649529000400
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-orione.domypomocy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zakon

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO 9-OSOBOWEGO MIKROBUSU DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU JEDNEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA WÓZKU INWALIDZKIM Z NAJAZDEM”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia obejmuje zakup fabrycznie nowego 9-osobowego mikrobusu dostosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim z najazdem dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kole przy ul. Blizna 55.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34115200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony druk o nazwie „Oferta”; 2) Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3; 3) pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii; 4) pełnomocnictwo do składania oferty łącznej w zakresie określonych w art. 23 ust. 2 Ustawy, jeżeli jest wymagane; 5) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów Wykonawcy, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów; 6) podwykonawstwo zgodnie z załącznikiem nr 5; 7) folder reklamowy oferowanego modelu samochodu osobowego lub szczegółowy opis jego parametrów technicznych oraz wyposażenia, na podstawie którego Zamawiający stwierdzi jego zgodność z opisem przedmiotu zamówienia, 8) formularz techniczny

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach