Przetargi.pl
Zakup (dostawa) produktów leczniczych (leków) – 2 pakiety

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61848 Poznań, ul. Długa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 549 121 , fax. 618 529 472
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Długa 42371
  61848 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 549 121, fax. 618 529 472
  REGON: 28882800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skpp.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup (dostawa) produktów leczniczych (leków) – 2 pakiety
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup (dostawa) produktów leczniczych (leków) – 2 pakiety. I pakiet składa się z jednej pozycji - produktu leczniczego Bosentanum, II z siedmiu - różnych produktów leczniczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33690000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który posiada uprawnienie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, na potwierdzenie spełnienia tego warunku przedłoży zezwolenie (koncesja) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagania dotyczące oferowanych dostaw. Wykonawca zaproponuje dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ . Produkty lecznicze - Wykonawca posiadać musi pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP produktu leczniczego, wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (nie dotyczy leków sprowadzonych w ramach tzw. Importu docelowego). Na potwierdzenie Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, zgodne z załącznikiem nr 7. Wybrany Wykonawca przedłoży aktualny dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu Zamawiającemu po podpisaniu umowy, na jego żądanie. - Wykonawca posiada kartę charakterystyki dla zaproponowanego przedmiotu. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dostarczy na wezwanie Zamawiającego Karty Charakterystyki produktu farmaceutycznego (leku). Zamawiający zaleca dostarczenie kart charakterystyki na nośniku pamięci (np. płyta CD, płyta DVD, nośnik USB flash). Powyższe wymogi mają zastosowanie do produktów leczniczych. 1.4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 1.5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1) wypełniony „Formularz ofertowy”, zgodny z wzorem, załącznik nr 2 i wykaz przedmiotu zamówienia, zał nr 1 (tabela) zgodnie w wzorem. Wykonawca w formularzu ofertowym uwzględni wszystkie elementy wymienione przez Zamawiającego w wzorze załącznika nr 2 do SIWZ. 2) oświadczenie, z którego wynikało będzie jaką część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i poda firmy podwykonawców, w związku z pkt 1.4. 3)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust.5, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z zał. Nr 3 do SIWZ;4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwa powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 5)Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - w przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne. W sytuacji, gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowę należy przedłożyć do dnia podpisania umowy. 6) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Wykonawca dołączy do oferty wykaz zrealizowanych zamówień, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 7) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO ) załącznik nr 10 dołączyć do oferty. 8)Wykonawca, ponadto przekaże Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższe wymagania dotyczące dokumentów, które należy dołączyć do oferty szczegółowo określone zostały w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach