Przetargi.pl
Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dowożonych do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek w latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013

Gmina Piątek ogłasza przetarg

 • Adres: 99-120 Piątek, ul. Rynek 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 024 7221919, 7221611 , fax. 024 7221909
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piątek
  ul. Rynek 16 16
  99-120 Piątek, woj. łódzkie
  tel. 024 7221919, 7221611, fax. 024 7221909
  REGON: 61105856000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.gminapiatek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dowożonych do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek w latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla dzieci, w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, dowożonych do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek. Bilety obejmować będą następujące trasy dowozu i odwozu dzieci: Trasa nr 1 - CZERNIKÓW Piątek - Pokrzywnica - Boguszyce - Czerników - Górki Łubnickie - Żabokrzeki - Mchowice - Śladków Podleśny - Śladków Rozlazły - Mysłówka - Czerników - Łubnica - Stawy - Piątek - Czerników Trasa nr 2 - BALKÓW Piątek - Goślub Osada - Goślub II - Balków - Janowice - Piątek Trasa nr 3 - OSZKOWICE Piątek - Krzyszkowice - Piątek - Bielice - Oszkowice - Orenice - Piątek Trasa nr 4 - WITÓW Piątek - Sułkowice I - Jasionna - Stare Piaski - Leżajna - Witów - Konarzew - Piątek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bippiatek.cc
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach