Przetargi.pl
Zakup agregatów prądotwórczych wraz z wykonaniem zasilania gwarantowanego budynku nr 11 stołówki, serwerowni w budynku nr 353, oraz rozdzielnicy R-SUFO w budynku nr 4 w oparciu o agregaty prądotwórcze z układem SZR

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ogłasza przetarg

 • Adres: 81-103 Gdynia, ul. Śmidowicza 69
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 6262537 , fax. 058 6262963
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
  ul. Śmidowicza 69 69
  81-103 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. (058) 6262537, fax. 058 6262963
  REGON: 19006413600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup agregatów prądotwórczych wraz z wykonaniem zasilania gwarantowanego budynku nr 11 stołówki, serwerowni w budynku nr 353, oraz rozdzielnicy R-SUFO w budynku nr 4 w oparciu o agregaty prądotwórcze z układem SZR
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup 2-ch agregatów prądotwórczych: - 1 szt. agregat prądotwórczy o mocy 200 kVA z układem stabilizacji i zewnętrzną automatyką BLC200 z układem SZR - wspólny dla budynku nr 11 i 353. - 1 szt. agregat prądotwórczy o mocy 6,1 kVA z układem stabilizacji i zewnętrzną automatyką BLC100 z układem SZR - dla budynku nr 4. Rozliczenie finansowe za zakup agregatów prądotwórczych należy przedstawić poprzez złożenie do Zamawiającego faktury z 30-stodniowym terminem płatności. Wymagania dotyczące doboru agregatów: - agregat do pracy ciągłej; - zwarta konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne; - wyciszona obudowa; - stabilizacja parametrów umożliwiająca zasilanie elektroniki; - jakość generowanego prądu w klasie G3 wg PN-ISO 8528-5; - gwarantowane parametry pracy jak w kartach katalogowych; - moc elektryczna: 1 agregat o mocy 6,1 kVA, 3-faz. 50Hz; 1 agregat o mocy 200 kVA 3-faz. 50Hz; - rozruch automatyczny elektrostart; - wzmocniony akumulator rozruchowy z układem samoczynnego doładowania; - praca i rozruch w temp. do -30?C bez pakietu ułatwiającego pracę w niskich temp.; - automatyka zewnętrzna z układem SZR; - wyłącznik silnika w przypadku niedoboru oleju; - zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe; - czas pracy na jednym zbiorniku paliwa min 10 godzin; - instrukcja obsługi i książka serwisowa w języku polskim; - certyfikaty, atesty, dopuszczenia. b) Prace budowlano - elektryczne: W ramach podłączenia agregatu prądotwórczego 200kVA do zasilania budynku nr 11 i rozdzielnicy komputerowej serwerowni w budynku nr 353 należy przełożyć kabel zasilający budynek nr 11 z RNN stacji transformatorowej do złącza z ręcznym przełącznikiem sieć-SZR, a złącze zasilić z uwolnionego pola RNN kablem YKY4x240 mm?; układ BLC200 zamontować w szafie umieszczonej obok złącza z ręcznym przełącznikiem I-0-II sieć-SZR; złącze i szafę ustawić na fundamentach przy ścianie stacji transformatorowej; ułożyć kabel zasilający, kabel sterowniczy oraz bednarkę ocynkowaną; szafkę rozdzielni głównej bud. nr 353 zasilającą serwerownię wyposażyć należy w ręczny przełącznik zasilania, wyłącznik przeciwpożarowy i rozłącznik bezpiecznikowy oraz ułożyć kabel zasilający; przed ustawieniem agregatu należy naprawić istniejącą nawierzchnię placu poprzez zdjęcie i ułożenie płyt betonowych, wyrównanie terenu oraz wykonanie nowej podbudowy. W ramach podłączenia agregatu prądotwórczego o mocy 6,1kW do zasilania rozdzielnicy R-SUFO w budynku nr 4 należy zamontować w szafce umieszczonej obok rozdzielnicy R-SUFO automatykę zewnętrzną z układem SZR, istniejącą rozdzielnię zdemontować a aparaty przełożyć do nowopowstałej; dodatkowo wyposażyć w ręczny przełącznik I-O-II. Agregat prądotwórczy ustawić na zewnątrz budynku w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne na utwardzonym podłożu i podłączyć do zacisków prądowych i sterowania szafki przyłączeniowej; z agregatu do szafki przyłączeniowej oraz z szafki z automatyką do szafki przyłączeniowej ułożyć kable zasilające i sterownicze; wykonanie pierwszego uruchomienia wraz z regulacją i testowaniem sprawności działania zasilania gwarantowanego, wykonanie badań odbiorczych. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki przeglądu i serwisu zamontowanych urządzeń przez okres 12 miesięcy od dnia protokólarnego odbioru technicznego prac
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium - 8.800,00 zł (osiem tysięcy osiemset złotych 00/100), które należy wnieść w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Numer konta: BZ WBK SA 6/O Gdynia 95 1500 1881 1210 2003 3251 0000

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.amw.gdynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach