Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu przy izbie regionalnej w Krzanowicach – budowa skateparku i pumptracku

Gmina Krzanowice ogłasza przetarg

 • Adres: 47-470 Krzanowice, ul. Morawska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4108202, 4108030 , fax. 32 4108042, 4108030
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzanowice
  ul. Morawska 5
  47-470 Krzanowice, woj. śląskie
  tel. 32 4108202, 4108030, fax. 32 4108042, 4108030
  REGON: 27625842800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzanowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu przy izbie regionalnej w Krzanowicach – budowa skateparku i pumptracku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na działce numer 1316/2 obręb Krzanowice, Gmina Krzanowice, powiat raciborski, województwo śląskie polegających na budowie skateparku i pumptracku z utwardzonymi ścieżkami, ławkami ogrodowymi, stojakiem na rowery i tablicami. Zakres planowanych robót obejmuje: - Wykonanie płyty betonowej i montaż skateparku, - Wykonanie nasypów i warstwy pumptracku, - Wykonanie utwardzonej ścieżki z kamienia, - Montaż ławek ogrodowych – 2 szt. - Montaż stojaka na rowery – 1 szt. - Montaż tablic informacyjnych/pamiątkowych – 4 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i sposób ich wykonania został opisany w: a) dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ, c) przedmiarze robót, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ, d) wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót budowlanych dołączony do SIWZ stanowi wyłącznie element pomocniczy mający ułatwić sporządzenie oferty i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu niedoszacowania kosztów. Roboty budowlane ujęte w dokumentacji projektowej, a nie ujęte w przedmiarze, nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i będą finansowane przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowanego przez Wykonawcę. Jeżeli występują rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem robót należy przyjąć za wiążącą dokumentację projektową. Wykonawca zobowiązany jest dokonać kalkulacji w oparciu o załączoną dokumentację techniczną z uwzględnieniem zapisów SIWZ oraz prace i obowiązki wymienione we wzorze umowy. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: wykonanie wszelkich prac pomocniczych i przygotowawczych, które są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia objętych niniejszym zamówieniem, a w szczególności zorganizowanie placu budowy wraz zapewnieniem energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy, oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie dostępu osób trzecich. 2. Wymagania dotyczące robót: 1) wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, p.poż, zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego na budowie (inspektora nadzoru), 2) wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215), 3) wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów utylizacji materiałów z rozbiórki, kosztów zużycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia, 4) zadeklarowana przez Wykonawcę cena ofertowa musi zawierać wszelkie czynności i koszty niezbędne dla właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające z zapisów dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ z załącznikami, celu inwestycji obowiązujących przepisami prawa, zasad wiedzy technicznej, zasad sztuki budowlanej, przyjętych dobrych zwyczajów w realizacji tego typu zamówienia oraz innych czynności niezbędnych dla właściwej realizacji zadania, 5) wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów utylizacji materiałów z rozbiórki (w tym odpadów niebezpiecznych), kosztów zużycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia (uzgodnienie formy rozliczenia nastąpi w trakcie przekazania terenu prowadzenia robót. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie Zamawiający określił w specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy. Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub protokołu, zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar lub produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia jest opisywany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym, Wykonawcy mogą składać oferty [rozwiązania] równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga od wykonawców przedstawienia równoważnego systemów odniesienia wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). Jeśli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by te równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić charakterystykę porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej lub użytkowej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego. Parametry podane muszą być poparte odpowiednimi załącznikami np. informacjami katalogowymi producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia uwzględnia wymagania określone w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. 4. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia – wykonywania robót budowlanych, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca lub Podwykonawca, zatrudnił na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wykonujące przy realizacji zamówienia czynności wymienione w przedmiarze robót. Wymóg w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę dotyczy osób, które w trakcie realizacji zamówienia wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy więc osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych, itp. Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub podwykonawca w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy przedłożył Zamawiającemu: - pisemne oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przy realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a jeśli termin nie zostanie wyznaczony – w terminie 5 dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu żądane przez niego dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę. Dowodami mogą być: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, b) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, lub d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia na cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia od następnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby na to samo stanowisko pracy. Jednocześnie w dniu rozpoczęcia pracy przez nowo zatrudniona osobę Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu aktualne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wszystkich osób. Nieprzedłożenie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę pisemnego oświadczenia (według wzoru stanowiącego załącznik umowy) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 6. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wskazać w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy a także nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1b ustawy Pzp. Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy- wg załącznika nr 1 do SIWZ, 2) zobowiązanie innego podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca wg załącznika nr 4 do siwz – jeżeli dotyczy, 3) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy. OŚWIADCZENIE, KTÓRE SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP 1) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu -wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy na swojej stronie internetowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach