Przetargi.pl
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – kąpielisko wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice – Etap III – Oświetlenie zewnętrzne

Gmina i Miasto Żuromin ogłasza przetarg

 • Adres: 09-300 Żuromin, Pl. Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6572 558 , fax. 236 572 540
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Żuromin
  Pl. Piłsudskiego 3
  09-300 Żuromin, woj. mazowieckie
  tel. 23 6572 558, fax. 236 572 540
  REGON: 13037793600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuromin.ibip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – kąpielisko wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice – Etap III – Oświetlenie zewnętrzne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – kąpielisko wraz z infrastrukturą w miejscowości Brudnice – Etap III – Oświetlenie zewnętrzne’’. Zakres zamówienia Etap III - Oświetlenie zewnętrzne obejmuje między innymi wykonanie następujących robót: - tyczenie oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; - wykopy pod fundamenty; - montaż fundamentów; - montaż słupów; - montaż opraw; - montaż paneli słonecznych oraz turbiny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: Zał. Nr 1 do SIWZ - Projekt budowlano – wykonawczy Zał. Nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Zał. Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót UWAGA: Załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty, a ewentualne nieujęte w nich elementy robót wynikające z projektu nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia. Proponuje się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. Wspólny Słownik Zamówień: 45231400-9 – Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych; 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego; 45242000-5 – Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nawodnych; 2. Zaleca się dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną. Kosztorys ofertowy musi zawierać kalkulację uproszczoną zastosowanych cen jednostkowych. Kosztorys należy opracować na podstawie przedmiaru robót (podanych w przedmiarze podstaw ustalenia cen) z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych robót i kosztów niezbędnych do wykonania zadania, a nie ujętych w przedmiarze robót. Brak załączonego do oferty kosztorysu ofertowego nie stanowi podstawy odrzucenia oferty. W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza nie będzie zawierała kosztorysu Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga dostarczenia tego kosztorysu – jest to obowiązek formalny. 3. Roboty będące przedmiotem umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z przedmiarem robót, projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 4. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 5. Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 6. W czasie wykonywania robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zainstalować i obsługiwać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: znaki drogowe, światła ostrzegawcze, sygnały, zapory itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności. 7. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty od chwili rozpoczęcia robót aż do zakończenia realizacji inwestycji (zakończonej protokołem odbioru) odpowiedzialny będzie Wykonawca. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej robót 9. W przypadku gdyby w dokumentacji przetargowej (w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów należy to traktować wyłącznie jako rozwiązanie przykładowe określające standard odnośnie minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oczekiwanych materiałów i urządzeń a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, produktów równoważnych. Wszystkie materiały, urządzenia czy rozwiązania równoważne w stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego jako przykładowy muszą być co najmniej tej samej wytrzymałości, trwałości, co najmniej o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania, muszą spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa, konstrukcji. Do wykonawcy należy potwierdzenie równoważności. Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez zamawiającego lub Inspektora nadzoru i projektanta. 10 Warunki realizacji robót. 10.1. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Wykonawca odpowiedzialny za zagospodarowanie powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą Prawo ochrony środowiska. 10.2.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją przetargową, zaleceniami osób nadzorujących, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, oraz zgodne z obowiązującymi normami 10.3 Każda zmiana technologiczna wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji autorskiego Biura Projektów oraz Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę. 10.4. Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również: a) organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, b) zorganizowanie dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy, c) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich, d) nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy, e) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac, f) koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów (jeżeli dotyczy), g) prowadzenie robót w sposób bezpieczny, h) uwzględnienie miejsca, odległości, kosztu wywozu, składowania i utylizacji odpadów, i) wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień nadzorów i odbiorów, j) obsługa geodezyjna w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w 2 egz.; k) natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji robót, l) przy realizacji robót przestrzeganie warunków zawartych w uzgodnieniach jeżeli dotyczy, ł) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. m) zasilenie placu budowy w wodę i energię, 11. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”. 12. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 12.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - wykopy pod fundamenty; - montaż fundamentów; - montaż słupów, opraw, paneli słonecznych oraz turbiny - kierowanie pojazdami, - obsługa maszyn budowlanych, - wykonanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem bezpośrednio prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie; dostawców materiałów budowlanych. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił w/w osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 12.2 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 12.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 12.3 Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać czynności określone w pkt 12.1 wraz z oświadczeniem, że wymienione osoby są zatrudnione w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. O każdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osób (aktualizacji) Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego na piśmie przed wprowadzeniem pracownika na budowę. 12.4 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 12.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 12.5 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 12.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (wzór umowy Załącznik nr 9 do SIWZ). Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 12.1 czynności. 12.6 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, przekazał Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – wg wzoru stanowiącego załączniku nr 10 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje potwierdzające), że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 2. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z wpisu do CEIDG lub KRS lub ich odpowiednika w innym kraju 2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeśli dotyczy – Załącznik nr 11 do SIWZ. 4) Zaleca się dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną. Kosztorys ofertowy musi zawierać kalkulację uproszczoną zastosowanych cen jednostkowych. Brak załączonego do oferty kosztorysu ofertowego nie stanowi podstawy odrzucenia oferty. W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza nie będzie zawierała kosztorysu Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga dostarczenia tego kosztorysu – jest to obowiązek formalny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach