Przetargi.pl
Zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego i Mostowej w Nysie – zaprojektuj i wybuduj

Gmina Nysa ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, Kolejowa 15
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 774080553
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nysa
  Kolejowa 15
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. +48 774080553
  REGON: 531412869
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nysa.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego i Mostowej w Nysie – zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Część projektowa obejmuje m.in.:a) sporządzenie projektu zagospodarowania działki wraz z projektem architektoniczno- budowlanym,b) sporządzenie projektu technicznego,c) sporządzenie wizualizacji,d) sporządzenie przedmiarów,e) sporządzenie STWiORf) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz wszelkich innych decyzji oraz uzgodnień wymaganych przepisami dotyczącymi poszczególnych branż projektu (m.in. pozwolenie konserwatorskie itp.), g) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,h) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, w ramach których Wykonawca zaprezentuje proponowane rozwiązania projektowe,i) uwzględnienie przy projektowaniu zaleceń oraz wytycznych przedstawionych przez Zamawiającego jak i Inspektora nadzoru inwestorskiego,j) zapewnienie nadzoru autorskiego. II. Zakres rzeczowy podstawowych robót to m.in.: a) Roboty rozbiórkowe,b) Roboty brukarskie,c) Mała architektura/urządzenia, d) Zieleń oraz nasadzenia roślinności. Uwaga: Przy sporządzaniu oferty należy uwzględnić rezygnację Zamawiającego (nie należy ich wyceniać) ze wskazanych poniżej elementów w odniesieniu do zakresu PFU dla danej lokalizacji tj:- budki dla paktów, - budki dla motyli,- tabliczki informacyjne,- leżaki betonowe z nakładkami drewnianymi,- stół do gier edukacyjnych,- „parasolka” do łapania deszczówki,- poidła kamienne dla zwierząt,- szklane tablice z treścią historyczną,- rowerki stacjonarne do ładowania telefonu. Szczegółowy zakres robót jest ujęty w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (należy rozpatrywać go jedynie dla lokalizacji opisanej jako Zagospodarowanie Placu przy skrzyżowaniu ulic Wyspiańskiego i Mostowej w Nysie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach