Przetargi.pl
Zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie – nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gm. Wisznia Mała

Gmina Wisznia Mała ogłasza przetarg

 • Adres: 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 127 025 , fax. 713 127 068
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wisznia Mała
  ul. Wrocławska 9
  55-114 Wisznia Mała, woj. dolnośląskie
  tel. 713 127 025, fax. 713 127 068
  REGON: 93193489700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie – nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gm. Wisznia Mała
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem inwestycji pn: „Zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie – nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gm. Wisznia Mała” w ramach zadań: Zadanie nr I – Zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie – nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gm. Wisznia Mała. Zadanie nr II - Zagospodarowanie terenu działki nr 302 w miejscowości Strzeszów. 2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności następujący zakres: Zadanie nr 1 - Zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie – nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gm. Wisznia Mała 1) wykonanie ścieżki zdrowia o nawierzchni z miału kamiennego z następującymi urządzeniami do ćwiczeń plenerowych: a. orbitrek b. rower c. biegacz d. twister i wahadło e. wioślarz f. narty 2) wykonanie placu zabaw o nawierzchni amortyzującej syntetycznej z następującymi urządzeniami zabawowymi: a. linarium b. zestaw zabawowy c. huśtawka wahadłowa d. huśtawka wagowa e. huśtawka – sprężynowiec 3) wykonanie drogi wewnętrznej, miejsc parkingowych i chodników o nawierzchni z kostki brukowej 4). wykonanie miejsca na ognisko Zadanie realizowane w ramach projektu pn: „Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała” realizowany w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Zadanie nr 2 – Zagospodarowanie terenu działki nr 302 w miejscowości Strzeszów 1) wykonanie niwelacji terenu działki 2)montaż urządzeń malej architektury: – ławki: 4 szt. - kosze na odpady –2 szt. 3) wykonanie przejść ochronnych pod kabel n.n. w drogach, chodnikach i parkingach 3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisuje dokumentacja przetargowa, na którą składa się: 1) Dokumentacja projektowa w tym: 1.1. Projekt budowlany świetlicy wiejskiej – centrum społeczno-kulturalnego ul. Osiedlowa w Strzeszowie, gm. Wisznia Mała dz. nr 302 AM-1 obręb Strzeszów” opracowany przez: Pietrucha, Mroziuk Projekt . 1.2. Projekty wykonawcze: drogi, konstrukcja, architektura instalacje elektryczne 1.3. Decyzja pozwolenia na budowę Nr 130/16 z dnia 24.02.2016r. wydana przez Starostę Trzebnickiego; 1.4. Projekt budowlany zamienny 2) Załącznik graficzny z zakresem robót do wykonania 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST): 4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami; 5) Książki przedmiarów: Uwaga!!!! Załączony przedmiary robót służy jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien sprawdzić ilości i charakter prac oraz dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym. 4. Szczególne warunki realizacji zamówienia: 1). Wykonawca w ramach wynagrodzenia skompletuje niezbędną dokumentację powykonawczą niezbędną do uzyskania pozwolenie na użytkowanie. 2). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo –finansowego oraz kosztorysu ofertowego sporządzonego metoda szczegółową wraz tabelą elementów scalonych. 3). Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie w obiektach użyteczności publicznej i niezbędne do odbioru przez instytucje takie jak sanepid oraz straż pożarną. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 4). Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie do obiektów użyteczności publicznej i niezbędne do odbioru przez instytucje takie jak sanepid oraz straż pożarną. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 266) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.) i muszą 5). Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów własnych, zgodnie z uzgodnieniami, technologią wskazaną w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SST) do SIWZ). 6) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi oraz na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 7) urządzenia siłowni zewnętrznej/ścieżki zdrowia: a. powinny być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i dwukrotnie malowanej proszkowo farbami poliestrowymi. Rama nośna wykonana z rur stalowych min. 90 mm x 3,6 mm. Pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium. Uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu. Śruby osłonięte zaślepkami i wyposażone w gumowe podkładki ochronne. Urządzenia wyposażone w metalowe łożyska kulkowe i ograniczniki ruchu. Siedziska ergonomiczne stalowe. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Posadowione na trwałe w gruncie za pomocą kotew zabetonowanych w fundamencie o wymiarach min. 600 x 600 x 550 mm. b. Urządzenia muszą posiadać certyfikat ich zgodności z normą 16630:2015-06 lub PN-EN 1176:2009/2017 lub PN-EN 913:2008 wydany przez jednostkę certyfikującą uprawnioną do badań urządzeń i wydawania tego typu dokumentów. Certyfikaty powinny się odwoływać do nazw i kart katalogowych urządzeń, które Wykonawca zamierza zamontować w ramach niniejszego zamówienia. Certyfikaty powinny być wydane w jęz. polskim i terminowo ważne. Każde urządzenie musi mieć swoją kartę katalogową (techniczną), oraz wymaganą po zamontowaniu na miejscu tabliczkę znamionową. Oryginały kart katalogowych (technicznych ) urządzeń muszą być dostarczone dla wszystkich urządzeń wyposażenia placu siłowni najpóźniej w dniu odbioru końcowego. c. Wymaga się umieszczenia na urządzeniach w czytelnym miejscu informacji pokazującej w formie piktogramów możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia. 8). Okres gwarancji: min. 48 miesięcy 5. Rozwiązania równoważne 1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wskazanie w dokumentacji technicznej przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 30 ust. 5 Prawa zamówień publicznych złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji technicznej. 2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w dokumentacji technicznej, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji technicznej, których dotyczy. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 3) Wszystkie znaki towarowe, patenty lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych wskazane w dokumentacji technicznej należy traktować wyłącznie jako przykładowe a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń są parametrami minimalnymi chyba, że zapis mówi inaczej. 4) Do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w dokumentacji projektowej dopisuje się wyrazy "lub równoważne"
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości: 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019, poz. 310 z ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: - w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: B.S. Trzebnica 55 9591 0004 2001 0020 0514 0890 z adnotacją: „Wadium – Zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie – nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gm. Wisznia Mała” 5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowód wpłaty wadium. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oryginał oraz kopię gwarancji lub poświadczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust. 2 lit. b-e powyżej należy załączyć w taki sposób, aby można go odesłać po wyborze najkorzystniejszej oferty (np. złożyć wraz z ofertą w koszulce lub kopercie). 6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 8. Oferta Wykonawcy ostanie odrzucona z niniejszego postępowania, jeżeli przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w pkt VIII. niniejszej SIWZ lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie lub zatrzyma wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 1). Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 2). Dowód wniesienia wadium 3). Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy). 4) Dokumenty i oświadczenia wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich 1. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach