Przetargi.pl
„Zagłębiowska Liga Zawodowców – I etap – inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe” Zadanie: „Zagłębiowska Liga Zawodowców przebudowa obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu w PCKUiP, budynek nr 1” – doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu.

Powiat Będziński ogłasza przetarg

 • Adres: 42-500 Będzin, ul. Sączewskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 368 07 00, , fax. 32 267 79 33
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Będziński
  ul. Sączewskiego 6
  42-500 Będzin, woj. śląskie
  tel. 32 368 07 00, , fax. 32 267 79 33
  REGON: 276254940

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zagłębiowska Liga Zawodowców – I etap – inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe” Zadanie: „Zagłębiowska Liga Zawodowców przebudowa obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu w PCKUiP, budynek nr 1” – doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem: Część 1. Pracowni nowoczesnych technik spawalnictwa Część 2. Pracowni izolacji budowlanych i obróbki drewna Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII. Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż posiadają produkty określone przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia wraz z instruktażem w siedzibie PCKUiP w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, po wcześniejszym ustaleniu terminu z przedstawicielami PCKUiP w Będzinie. 2. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia sprzętu informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego w dniu podpisaniu umowy. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia. 5. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, oznaczenie CE, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42662000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1A i 1B do SIWZ. 2.Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2A i 2B do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy). 3. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1A i 1B do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach