Przetargi.pl
Zadanie nr 1 Remont drogi powiatowej nr 0706T gr. pow. opatowskiego – Podlesie – Nieskurzów Stary w km 1+513 – 3+003 odc. dł 1,490 km Zadanie nr 2 Remont drogi powiatowej nr 0761T dr. pow. Nr 42111 - Karsy - dr. pow. Nr 42113 w m. Karsy w km 1+954 - 4+000 odc. dł. 2,046 km

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie ogłasza przetarg

 • Adres: 27-500 Opatów, ul. Lipowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 158 682 485 , fax. 158 682 485
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
  ul. Lipowska 2
  27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie
  tel. 158 682 485, fax. 158 682 485
  REGON: 83041370000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdpopatow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie nr 1 Remont drogi powiatowej nr 0706T gr. pow. opatowskiego – Podlesie – Nieskurzów Stary w km 1+513 – 3+003 odc. dł 1,490 km Zadanie nr 2 Remont drogi powiatowej nr 0761T dr. pow. Nr 42111 - Karsy - dr. pow. Nr 42113 w m. Karsy w km 1+954 - 4+000 odc. dł. 2,046 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie nr 1 - roboty przygotowawcze - Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, - 211,43m3 - Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat . I-IV z transportem urobku - 158,57 m3 - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 2 114,25m2 - Podwójne powierzchniowe utrwalanie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową K1 70MP i grysami o frakcji 8/11 i 4/8 - 21114,25 m2 - Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralnobitumiczną grysowożwirową w ilości średnio 75 kg/m2 (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W - 576,84 t. - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowożwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 S 50/70) - 7 540,96 m2 - roboty wykończeniowe Zadanie nr 2 - roboty przygotowawcze - Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, - 460,35 m3 - Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat . I-IV z transportem urobku - 322,25 m3 - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 4344,00 m2 - Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralnobitumiczną grysowożwirową w ilości średnio 50 kg/m2 (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W - 543,81 t. - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej grysowożwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) - 10876,20 m2 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowożwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 S 50/70) - 10667,40 m2 - roboty wykończeniowe Szczegółowy zakres robót budowlanych przedstawia załącznik przedmiar robót i projekt remontu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, t.j.), 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kielcach O/OPATÓW 44 8493 0004 0120 0349 9399 0002
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach