Przetargi.pl
Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1384R Terliczka – Łąka – Strażów w km od 2+280 do 2+745 w miejscowości Łąka Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1411 Babica - Lubenia - Błażowa– budowa chodnika w km 10+805 do 11+120 w miejscowości Straszydle Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1413R Niebylec-Blizianka-Sołonka-Straszydle – budowa chodnika w km 9+682 do 9+947 w miejscowości Straszydle Zadanie Nr 4 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1372R Wysoka Głogowska - droga przez wieś km 0+330 do 0+830

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 636 134 , fax. 178 636 113
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
  ul. Budziwojska 149
  35-317 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 636 134, fax. 178 636 113
  REGON: 12575570000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1384R Terliczka – Łąka – Strażów w km od 2+280 do 2+745 w miejscowości Łąka Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1411 Babica - Lubenia - Błażowa– budowa chodnika w km 10+805 do 11+120 w miejscowości Straszydle Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1413R Niebylec-Blizianka-Sołonka-Straszydle – budowa chodnika w km 9+682 do 9+947 w miejscowości Straszydle Zadanie Nr 4 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1372R Wysoka Głogowska - droga przez wieś km 0+330 do 0+830
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. ZAKRES ZAMÓWIENIA:ZADANIE NR 1:- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na zjazdach – 45m2- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na zjazdach – 80m2- rozebranie przepustów pod zjazdami – 140 mb- roboty ziemne – 710,00 m3- wykonanie poszerzenia jezdni – 280 m2- ułożenie kanału fi40cm – 460 mb- wykonanie studni ściekowych – 9 szt- wykonanie studni rewizyjnych – 10 szt- ułożenie przykanalika fi20cm – 18 mb- ułożenie krawężnika na ławie betonowej – 465 mb- ułożenie obrzeża betonowego – 467 mb- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z pospółki – 698 m2- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z chudego betonu – 698 m2- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej – 698 m2- wykonanie nawierzchni na zjazdach tłuczniem kamiennym – 10 m2- wykonanie nawierzchni na zjazdach z betonu asfaltowego – 200 m2ZADANIE NR 2:- rozebranie nawierzchni utwardzonych na zjazdach – 52m2- rozebranie przepustów pod zjazdami – 36 mb- cięcie nawierzchni bitumicznej – 315 mb- roboty ziemne – 358 m3- wykonanie poszerzenia jezdni – 175 m2- ułożenie kanału fi40cm – 320 mb- wykonanie studni ściekowych – 7 szt- wykonanie studni rewizyjnych – 8 szt- ułożenie przykanalika fi20cm – 15 mb- ułożenie krawężnika na ławie betonowej – 315 mb- ułożenie obrzeża betonowego – 317 mb- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z pospółki – 472,5 m2- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z chudego betonu – 472,5 m2- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej – 472,5 m2- wykonanie nawierzchni na zjazdach tłuczniem kamiennym – 50 m2- bariery wygradzające ruch pieszy– 2,5 mbZADANIE NR 3:- rozebranie nawierzchni utwardzonych na zjazdach – 30m2- rozebranie przepustów pod zjazdami – 15 mb- cięcie nawierzchni bitumicznej – 265 mb- roboty ziemne – 422 m3- wykonanie poszerzenia jezdni – 135 m2- ułożenie kanału fi30cm – 122 mb- ułożenie kanału fi40cm – 144 mb- wykonanie studni ściekowych – 10 szt- wykonanie studni rewizyjnych – 8 szt- ułożenie przykanalika fi20cm – 15 mb - ułożenie krawężnika na ławie betonowej – 265 mb- ułożenie obrzeża betonowego – 267 mb- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z pospółki – 397,5 m2- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z chudego betonu – 397,5 m2- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej – 397,5 m2- wykonanie nawierzchni na zjazdach tłuczniem kamiennym – 30 m2- bariery wygradzające ruch pieszy– 2,5 mb- ułożenie ścieków z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm - 100mb- wykonanie umocnienia skarp płytami prefabrykowanymi betonowymi wielootworowymi 60x40x8cm - 20m2ZADANIE NR 4:- cięcie nawierzchni bitumicznej – 510 m- rozebranie krawężników – 53 mb- rozebranie obrzeży betonowych -34mb- rozebranie nawierzchni utwardzonych na zjazdach – 177 m2- rozebranie przepustów pod zjazdami – 53 mb- rozebranie betonowych ścianek czołowych – 38 m3- roboty ziemne – 855 m3 - wykonanie poszerzenia jezdni – 255m2- ułożenie kanału fi40cm – 516 mb- wykonanie studni rewizyjnych – 12 szt- wykonanie studni ściekowych – 10 szt- ułożenie przykanalika fi20cm – 45 mb- ułożenie krawężnika na ławie betonowej – 510 mb- ułożenie obrzeża betonowego – 513 mb- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z pospółki – 765 m2- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z chudego betonu – 765m2- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej – 765 m2- przełożenie nawierzchni z kostki brukowej – 140 m2- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – 70 m2- wyrównanie nawierzchni na zjazdach tłuczniem kamiennym – 21 m3 II.ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:ZADANIE NR 1:- rozbieranie elementów drogi;- wywożenie gruntu ;- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagęszczanie i plantowanie mas ziemnych;- układanie podłoży z kruszyw i betonów pod rów kryty, krawężniki, obrzeża oraz studnie i studzienki;- montowanie rowu krytego, studni i studzienek;- układanie krawężników betonowych i obrzeży trawnikowych;- układanie podbudów z kruszyw i betonów; - układanie nawierzchni z tłucznia, kostki brukowej betonowej, betonu asfaltowego.ZADANIE NR 2:- cięcie nawierzchni, - rozbieranie elementów drogi,- wywożenie gruzu,- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagęszczanie i plantowanie mas ziemnych,-układanie podłoży z kruszyw i betonów pod rów kryty, krawężniki, obrzeża oraz studnie i studzienki,-montowanie rowu krytego, studni i studzienek, -układanie krawężników betonowych, obrzeży trawnikowych, -układanie podbudów z kruszyw, betonów, pospółki stabilizowanej cementem,- układanie nawierzchni z tłucznia, kostki brukowej betonowej, betonu asfaltowego,ZADANIE NR 3:- cięcie nawierzchni,- rozbieranie elementów drogi,- wywożenie gruzu,-odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagęszczanie i plantowanie mas ziemnych,-układanie podłoży z kruszyw i betonów pod rów kryty, krawężniki, obrzeża oraz studnie i studzienki,-montowanie rowu krytego, studni i studzienek, barier wygradzających ruch pieszy -układanie krawężników betonowych, obrzeży trawnikowych, płyt prefabrykowanych, korytek ściekowych, -układanie podbudów z kruszyw, betonów, pospółki stabilizowanej cementem,- układanie nawierzchni z tłucznia, kostki brukowej betonowej, betonu asfaltowego.ZADANIE NR 4:- cięcie nawierzchni, - rozbieranie elementów drogi,- wywożenie gruzu,-odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagęszczanie i plantowanie mas ziemnych,-układanie podłoży z kruszyw i betonów pod rów kryty, krawężniki, obrzeża oraz studnie i studzienki,-montowanie rowu krytego, studni i studzienek, -układanie krawężników betonowych, obrzeży trawnikowych, -układanie podbudów z kruszyw, betonów, pospółki stabilizowanej cementem,- układanie nawierzchni z tłucznia, kostki brukowej betonowej, betonu asfaltowego,jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).III. PODWYKONAWSTWO. 1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę, firm Podwykonawców. Wykonawca wskazuje w ofercie tylko te części zamówienia, które zamierza powierzyć Podwykonawcom - dla których znane są firmy Podwykonawców. Wykonawca nie wskazuje podwykonawstwa, gdy na etapie składania oferty nie jest jeszcze znana firma Podwykonawcy. 3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może: - wskazać innych niż w ofercie Podwykonawców; - zrezygnować z podwykonawstwa; - wskazać inny niż w ofercie zakres podwykonawstwa; - wykonać zamówienie przy udziale Podwykonawców, chociaż w ofercie zadeklarował samodzielne wykonanie zamówienia. 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Wykonawca określi cenę za wykonanie zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty należnego podatku VAT oraz ceny brutto oferty. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza), a cena oferty brutto dodatkowo słownie. 2. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony: 1) metodą kalkulacji uproszczonej z określeniem cen jednostkowych oraz wartości dla wszystkich pozycji kosztorysu; 2) zgodnie ze wzorem stanowiącym Rozdział 3 SIWZ, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 4. Ceny jednostkowe powinny uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ w szczególności Kosztorysu ofertowego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN. 7. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie cen jednostkowych zawartych w sporządzonym kosztorysie ofertowym oraz ilości faktycznie zrealizowanych robót. 8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Jeżeli wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca informuje o tym Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ OŚWIADCZEŃ WSTĘPNIE, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ. 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę aktualne na dzień składania ofert, 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu przez inne podmioty, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby (jeśli dotyczy), 3. Kosztorys ofertowy, 4. Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy: Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, 5. Dokument, z którego będzie wynikać umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - należy dołączyć odpowiedni dokument lub wskazać dostępność dokumentu pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, skąd Zamawiający pobierze dokument samodzielnie. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika, dodatkowo należy dołączyć Pełnomocnictwo w formie papierowej w oryginale lub kopii sporządzonej w formie papierowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy – oryginał w formie papierowej lub kopia sporządzona w formie papierowej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, dotyczącej: - kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu w oryginale oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach