Przetargi.pl
Zadanie A – Rozbudowa ul. Sadowej w Wieluniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem – rozwój infrastruktury Zadanie B – Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. Sadowa

Gmina Wieluń ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 860 249 , fax. 438 860 260
 • Data zamieszczenia: 2019-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieluń
  Plac Kazimierza Wielkiego 1
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 438 860 249, fax. 438 860 260
  REGON: 73093475000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie A – Rozbudowa ul. Sadowej w Wieluniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem – rozwój infrastruktury Zadanie B – Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. Sadowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Zadanie A – Rozbudowa ul. Sadowej w Wieluniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem – rozwój infrastruktury, zamówienie obejmuje zakres rzeczowy: - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych, - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 8 cm, - wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z mieszanek mineralno-bitumicznych, - wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr 8 cm, - wykonanie opaski z kostki granitowej 8/11, - wykonanie opaski z płyt betonowych, - ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, - ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm, - ułożenie kanału z rur PP SN12 o śr. 400 mm, - wykonanie studzienek betonowych o śr. 500 mm, - wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1000 mm, - wykonanie oświetlenia ulicznego. Zadanie B – Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. Sadowa, zamówienie obejmuje zakres rzeczowy: - budowa sieci wodociągowej PE fi 160 mm wraz z armaturą, - budowa kanalizacji sanitarnej PCV fi 200 mm wraz ze studniami z tworzyw sztucznych. Zamówienie obejmuje również uzyskanie odpowiednich dokumentów wynikających z wydanych: zezwoleń, pozwoleń i zgłoszeń niezbędnych do użytkowania zadania inwestycyjnego objętego przedmiotem zamówienia. Zamówienie obejmuje również zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy oraz skuteczne zawiadomienie o zakończeniu robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu. Do wykonawcy należy uzyskanie pozytywnych wyników badania bakteriologicznego próbki wody pobranej z budowanego wodociągu. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zamawiający informuje, że posiada ważny dokument upoważniający Zamawiającego do rozpoczęcia robót budowlanych. Dołączony do SIWZ Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w Przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 10.01.2020 r. do godz. 13.00 w wysokości: 29 373,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilka następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.bip.um.wielun.pl) informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu. Inne dokumenty: a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub przez spółki cywilne należy złożyć jeden dokument, b) pełnomocnictwo (oryginał) osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, c) dowód wniesienia wadium, d) Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 13.3 niniejszej SIWZ, w celu wykazania czy będzie on dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, obowiązany jest złożyć „Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia” z wykorzystaniem wzoru– załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach