Przetargi.pl
Zadanie 3 – Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-270 Marki, ul. Żeromskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7714693 , fax. 227 813 532
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wodociąg Marecki Sp. z o.o.
  ul. Żeromskiego 30
  05-270 Marki, woj. mazowieckie
  tel. 022 7714693, fax. 227 813 532
  REGON: 1487232100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagmarecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie 3 – Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie obiektów Stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji, w tym: 1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym m.in.: a) Opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę; _b) Opracowanie projektów wykonawczych oraz projektu technologicznego instalacji odbioru osadu z czyszczenia kanalizacji, separacji i płukania piasku; _c) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; _d) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu; _e) Opracowanie innych dokumentów wymaganych przez Program Funkcjonalno-Użytkowy. __2) Uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego. __3) Wykonanie wszystkich robót budowlanych obejmujących budowę obiektów Stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji, na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1), w tym m.in.: a) Budynek techniczny z pomieszczeniami socjalno – biurowymi, warsztatem, pomieszczeniami technicznymi oraz garażem; _b) Budynek technologiczny – stacja odbioru osadu z czyszczenia kanalizacji, separacji i płukania piasku; _c) Portiernia; _d) Stanowisko stacji filtracji powietrza złowonnego na potrzeby oczyszczania powietrza z budynku technologicznego; _e) Sieci i instalacje wodociągowe zewnętrzne i wewnętrzne wraz z wykonaniem przyłączenia do sieci wodociągowej w ul. Kresowej; _f) Sieci i instalacje kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i wewnętrznej wraz z przyłączeniem do kanału sanitarnego w ulicy Kresowej; _g) Sieci i instalacje kanalizacji deszczowej, wraz z przyłączeniem do kanału kanalizacji deszczowej; _h) Instalacje zewnętrzne i wewnętrzne gazowe gazu ziemnego; _i) Sieci oraz instalacje wewnętrzne ciepłownicze; _j) Wewnętrzne linie zasilające i instalacje elektryczne w budynkach; _k) Instalacje wentylacji; _l) Instalacje oświetlenia terenu; _m) Instalacje teletechniczne; _n)Instalacje monitoringu terenu; _o) Dwa zjazdy publiczne z ul. Kresowej oraz zjazd poprzez działkę nr 73/28; _p) Układ wewnętrznej komunikacji kołowej - wewnętrzna droga dojazdowa, place manewrowe, miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych; _q) Plac składowy; _r) Ogrodzenie terenu wraz z dwiema bramami wjazdowymi od strony ul. Kresowej oraz jedną brama wjazdową od strony działki nr 73/28; _s) Zagospodarowanie rezerwy terenu; _t) Urządzenie terenu zielenią niską oraz wysoką; __4) Uruchomienie zainstalowanych urządzeń i instalacji oraz rozruch instalacji technologicznej; __5) Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego; __6) Wykonanie dokumentacji powykonawczej; __7) Wykonanie certyfikatów energetycznych dla wybudowanych budynków; __8) Uzyskanie pozwolenia lub dokonanie zgłoszenia instalacji emitującej gazy lub pyły o ile jest to wymagane obowiązującymi przepisami; __9) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego. __ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi Program Funkcjonalno – Użytkowy - Tom 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 235000 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych) _ 2) Wadium wnosi się przed terminem składania ofert. _ 3) Forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; _b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; _c) gwarancjach bankowych; _d) gwarancjach ubezpieczeniowych; _e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2018r, poz. 110 z późn. zm.). _ 4) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie ma być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) /poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib i adresów dla korespondencji; _b) oznaczenie postępowania - (Postępowanie przetargowe nr: 10/WM/R/18); _c) określenie przedmiotu postępowania (nazwa zamówienia: „Zadanie 3 – Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach”); _d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; _e) kwotę gwarancji/poręczenia; _f) termin ważności gwarancji /poręczenia – musi obejmować cały okres związania ofertą; _g) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do zapłacenia wymaganej kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. _5) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale. _6) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy, otwarty w PLN: Wodociąg Marecki Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki, Nr rachunku: 28 8015 0004 2020 4411 2020 0001 z wpisem na dowodzie wpłaty wadium: Wadium w przetargu pn.: „Zadanie 3 – Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach” - postępowanie nr 10/WM/R/18. Zaleca się do oferty dołączyć kopię polecenia przelewu. _7) W przypadku wadium wnoszonego w formie poręczenia lub gwarancji należy oryginał dokumentu wadium złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). Zaleca się, aby kopię dokumentu wadium, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, załączyć do oferty. _8) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). _9) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. Numer rachunku, na który Zamawiający winien zwrócić wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wskazuje w Formularzu Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Tomu 1 SIWZ. _10) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia sprzeciwu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. _11) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą) w wymaganej wysokości lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. _12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; _b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt. 19.6 Tomu 1 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt. 8.1.12 Tomu 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Tomu 1 SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia._ 2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach