Przetargi.pl
Zadania ochronne w Wolińskim Parku Narodowym w roku 2020 – ekosystemy nieleśne

Woliński Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 72-500 Międzyzdroje, ul. Niepodległości
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3280727, 3280737 , fax. 913 280 357
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Woliński Park Narodowy
  ul. Niepodległości 3
  72-500 Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3280727, 3280737, fax. 913 280 357
  REGON: 32116947200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.wolinpn.nv.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadania ochronne w Wolińskim Parku Narodowym w roku 2020 – ekosystemy nieleśne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi dotyczące realizacji zadań ochronnych w ekosystemach nieleśnych w Wolińskim Parku Narodowym w roku 2020. 2. Zakres zamówienia obejmuje prace na terenie ekosystemów nieleśnych – ląd stały oraz wyspy WPN: • Tereny lądowe Rodzaj usługi jm Ilość Łączna pracochłonność w ręcznym wykaszaniu oraz zgrabianiu runi łąkowej, wycinaniu samosiewów, odrostów drzew oraz krzewów, remoncie i zdejmowaniu grodzeń rg 2199,75 Łączna zryczałtowana pracochłonność przy budowie grodzeń obejmująca także koszt materiałów rg 410,35 Łączna ilość biomasy szacowana do pozyskana w wykaszaniu ręcznym, konieczna do wywiezienia poza granicę parku i pozbycia się biomasy na własny koszt. mp 152,30 Powierzchnia koszeń mechanicznych do wykonania wraz z wywozem poza granicę parku i pozbycia się biomasy na własny koszt jm Ilość Murawy ha 5,61 Łąki świeże ha 6,53 Łąki wilgotne ha 2,69 Turzycowiska ha 2,56 Łąki trzęślicowe ha 5,11 Łączna ilość biomasy szacowana do pozyskania w wykaszaniu mechanicznym mp 192,95 Łączna ilość motogodzin przeznaczona do pracy z wykorzystaniem urządzeń do przewozu materiałów mth 28,78 • Tereny bagienne - wyspy Rodzaj usługi jm Ilość Powierzchnia koszeń mechanicznych do wykonania wraz z wywozem poza granicę parku i pozbycia się biomasy na własny koszt Współczynniki stopnia trudności prac w zbiorowiskach roślinnych Słonorośla ha 99 Łąki trzęślicowe ha 9,14 Łączna szacowana ilość biomasy mp 1081,4 3. Zakresem zamówienia objęte są w szczególności następujące prace: 1) ręczne oraz mechaniczne wykaszanie roślinności runi muraw oraz łąk wraz ze zgrabieniem w stosy i pozostawieniem na powierzchni zabiegu lub balotowaniem oraz wywiezieniem pozyskanej biomasy poza teren WPN i pozbyciem się jej we własnym zakresie, 2) ręczne oraz mechaniczne wykaszanie roślinności runi łąkowej na terenach bagiennych (ląd stały oraz wyspy – bez stałej przeprawy) wraz z wywiezieniem pozyskanej biomasy poza teren WPN i pozbyciem się jej we własnym zakresie, 3) wycinanie ekspansywnych gatunków neofitów jak m.in: oliwnika, śnieguliczki, tarniny, róży fałdzistolistnej, czeremchy amerykańskiej oraz rdestowca wraz z wywiezieniem biomasy poza teren WPN, 4) wycinanie samosiewów, odrośli i drzew, w szczególności osiki, sosny, wierzby, olchy z pozostawieniem lub wyniesieniem ich poza działkę roboczą, 5) postawienie wiosną i zdjęcie jesienią bariery ochronnej (grodzeń) wydm i klifów (z siatki leśnej).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90720000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca jest uprawniony do prowadzania działalności zawodowej w zakresie objętym zamówieniem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach