Przetargi.pl
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na okres 20 lat w kwocie 1 280 000 zł

Gmina Pałecznica ogłasza przetarg

 • Adres: 32-109 Pałecznica, ul. św. Jakuba
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3848037, , fax. 0-41 3848107
 • Data zamieszczenia: 2019-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pałecznica
  ul. św. Jakuba 11
  32-109 Pałecznica, woj. małopolskie
  tel. 0-41 3848037, , fax. 0-41 3848107
  REGON: 29000722400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malopolska.pl/ugpalecznica

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na okres 20 lat w kwocie 1 280 000 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 1 280 000 zł z przeznaczeniem na:  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pałecznica w roku 2019 na kwotę 896 800,00 zł,  spłatę w roku 2019 rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 383 200,00 zł, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaciągnięcia kredytu w mniejszej wysokości. Szczegółowe warunki udzielenia i spłaty kredytu: 1) kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego, w walucie polskiej, 2) kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w całości do 31.12.2019 r., w terminie siedmiu dni roboczych od dnia zawarcia umowy (vide Uwaga 1 poniżej) – począwszy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, Zamawiający ma prawo kierować do Wykonawcy wnioski o wypłatę całości lub części (transz) kredytu; 3) karencja w spłacie kredytu do końca 2020 r. – po okresie karencji spłata kredytu nastąpi w ratach kwartalnych w latach 2021 – 2040, zgodnie z opisem w pkt 4, 4) pierwsza spłata raty kredytu nastąpi na koniec I kwartału 2021 r. w kwocie 16 000,00 zł, kolejne spłaty na koniec każdego kwartału kalendarzowego w kwocie 16 000,00 zł do końca 2040 r., 5) odsetki będą płatne w latach 2020 – 2040 od kwoty faktycznego zadłużenia (salda kredytu) w okresach kwartalnych na koniec kwartału kalendarzowego, przy czym pierwsze odsetki będą płatne na koniec I kwartału 2020 r., a ostatnie na koniec IV kwartału 2040 r., 6) dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365/366 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w kwartale, 7) oprocentowanie kredytu będzie zmienne, równe sumie b + m, gdzie: b – stawka bazowa za dany (kwartalny) okres odsetkowy, równa średniej arytmetycznej z pięciu ostatnich notowań stóp WIBOR 3M w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym dany okres odsetkowy, m – stała marża banku, 8) prowizja (przygotowawcza) będzie uiszczona w dniu postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, od całej kwoty kredytu, przy czym prowizja nie może być wyższa niż 0,20%, 9) spłata odsetek i kapitału nastąpi z dochodów budżetu Zamawiającego, 10) zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 1) jest bankiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach