Przetargi.pl
Zaciągnięcie przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8252031 w. 355, 356 , fax. 022 8252031 w. 355
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
  ul. Nowowiejska 27 27
  00-665 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8252031 w. 355, 356, fax. 022 8252031 w. 355
  REGON: 00029807000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnowowiejski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Postępowanie prowadzone jest w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą: Zaciągnięcie przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł. 2. Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, obowiązującej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę Wykonawcy. 3. Uruchamianie kredytu będzie udzielone jednorazowo na rachunek bankowy Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym. 4. Sposób spłaty kredytu: - spłata odsetek nastąpi w 60 ratach miesięcznych, - kapitał będzie spłacany w 60 ratach miesięcznych w stałej kwocie. 5. Odsetki będą płatne z dołu w okresach miesięcznych, liczone od faktycznego zadłużenia. Termin spłaty odsetek oraz rat kapitałowych ustala się na ostatni dzień miesiąca (okresu odsetkowego). Za spłatę raty kredytu rozumie się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. 6. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku. 7. W przypadku opóźnienia spłaty kredytu Wykonawca naliczał będzie odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych. 8. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu przy ul Puławskiej 87/89 (Nr Księgi: WA2M/00204694/2) własność Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Wartość w/w nieruchomości na dzień 26.05.2010 r. wynosiła 4.112.390 zł. i została ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. 9. Zamawiający informuje, iż Uchwałą Nr 1268/55/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie będącego przedmiotem zamówienia. 10. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty projekt umowy kredytowej uwzględniający istotne postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 11. Nie przewiduje się innych elementów oferty mogącej wpłynąć na koszty obsługi kredytu. 12. Rozliczenia będą dokonywane w PLN. 13. Zamawiający, korzystając ze swojego uprawnienia wynikającego z przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalnowowiejski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach