Przetargi.pl
Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową przepustu i drogi nr 107423 R Bystrzyca – Wola w km 0+741 – 0+ 801 w m. Bystrzyca oraz w km 0+801- 0+812.

Urząd Gminy Iwierzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 39-124 Iwierzyce, Iwierzyce
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 177 455 950 , fax. 172 221 444
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Iwierzyce
  Iwierzyce 80
  39-124 Iwierzyce, woj. podkarpackie
  tel. 177 455 950, fax. 172 221 444
  REGON: 69058194000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.iwierzyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową przepustu i drogi nr 107423 R Bystrzyca – Wola w km 0+741 – 0+ 801 w m. Bystrzyca oraz w km 0+801- 0+812.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty będące przedmiotem dofinansowania tj. zakres realizacji prac budowlanych w kilometrażu 0+741-0+801 (oznaczone na planie sytuacyjnym kolorem czerwonym ) oraz roboty finansowane wyłącznie ze środków gminnych tj. zakres realizacji prac budowlanych w kilometrażu 0+801 - 0+812 (oznaczone na planie sytuacyjnym kolorem zielonym ). Realizacja zadania obejmuje : - odbudowę nawierzchni jezdni oraz pobocza prawostronnego drogi gminnej nr 107423R o łącznej długości 71m, - budowę chodnika lewostronnego o szerokości 2,0 m o długości jak wyżej, - przebudowę odwodnienia wraz z wymianą rur przepustowych pod zjazdami, - budowę lewostronnych przepustów deszczowych, - przebudowę zjazdów indywidualnych oraz dojść do posesji, łącznie 3 szt. - montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, bariery ochronne z poręczą, balustrady dla pieszych,) - przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej, - przebudowę sieci wodociągowej, - zabezpieczenie drogi gminnej koszami siatkowo – kamiennymi, - wykonanie drenażu francuskiego pod rowem po prawej stronie, - odbudowa przepustu pod drogą z odcinkowym umocnieniem wlotu i wylotu wraz z wymianą gruntu, Wykonawca w ramach zadania opracuje i przedstawi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem. Zakres prac, sposób wykonania robót budowlanych, rodzaj materiałów i urządzeń określa szczegółowo dokumentacja projektowa w określonym dla tego zadania kilometrażu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111230-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.) 8.2.Oferent pod rygorem nieważności oferty wnosi wadium w w/w wysokości, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego (data i godzina potwierdzenia wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). Wadium w formie niepieniężnej Wykonawca składa w oryginale luźno z ofertą (w celu późniejszego zwrotu), a kopię dołącza do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, w ciągu 14 dni od daty pierwszego pisemnego żądania zgłoszonego przez Zamawiającego w terminie obowiązywania gwarancji. W przypadku wyboru pieniężnej formy, wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy (kasa czynna codziennie w godz. 7:30 – 14: 00 ) lub przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp., Odział w Iwierzycach, na Nr 87 9172 1013 0260 0202 2000 0020, z dopiskiem; Wadium na zadanie: „Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową przepustu i drogi nr 107423 R Bystrzyca – Wola w km 0+741 – 0+ 801 w m. Bystrzyca oraz w km 0+801- 0+812." Wadium musi obejmować okres związania ofertą, który wynosi 30 dni, tj. obowiązuje do dnia 29 czerwca 2019 r.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Kosztorys ofertowy : Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową przepustu i drogi Nr 107423R Bystrzyca - Wola w km 0+741 - 0+ 801 w m. Bystrzyca – roboty będące przedmiotem dofinansowania, 2. Kosztorys ofertowy: Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową przepustu i drogi Nr 107423R Bystrzyca- Wola w km 0+801- 0+812 w m. Bystrzyca - roboty finansowane wyłącznie ze środków gminnych 3.Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia. 4.Dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia ofert i podpisania umowy, w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. 5 .Dokument pełnomocnictwa, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwagi do dokumentów pełnomocnictwa Pełnomocnictwo składane jest w formie pisemnej (art.78 §1 KC) tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. 6. Potwierdzenie wniesienia wadium 7.Dla oferty równoważnej: oświadczenie, że Wykonawca składa ofertę równoważną oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji i dokumentacji technicznej; wykaz zmian zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów lub urządzeń równoważnych. 8. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach