Przetargi.pl
Z historią w nowoczesność - budowa i przebudowa lokalnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Przezmark w Gminie Stary Dzierzgoń

Gmina Stary Dzierzgoń ogłasza przetarg

 • Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (055) 2761481
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stary Dzierzgoń
  Stary Dzierzgoń
  82-450 Stary Dzierzgoń, woj. pomorskie
  tel. (055) 2761481
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starydzierzgon.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Z historią w nowoczesność - budowa i przebudowa lokalnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Przezmark w Gminie Stary Dzierzgoń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy i przebudowy lokalnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Przezmark w Gminie Stary Dzierzgoń,Zakres robót obejmuje 1) Budowa pomostu z zadaszeniem i makietą zamku pomost drewniany o dl 24 m i szer 4m z bali jednostronnie struganych; Ogólna pow pomostu 120 m2; Na końcu pomostu rozszerzenie o wym 8x4. Wokół pomostu balustrada drewniana; Dwie drabinki na zejściu do wody; Zadaszenie nad rozszerzoną częścią pomostu o konstrukcji drewnianej; Zadaszenie kryte deską na zakład; Na pomoście (część zadaszona) na stole z bali drewnianych należy wykonać makietę z materiału twardego w skali 1:70 przedstawiającą model zamku w Przezmarku w wyglądzie historycznym, płaska rzeźba na kamieniu granitowym, oraz zamieścić na niej opisy z inskrypcjami w języku Braille a. Makieta gotyckiego zamku krzyżackiego w Przezmarku, pochodzącego z XIV wieku napisany w języku polskim i Braille a; 2) Budowa chodników i alejek w bezpośredniej bliskości plaży budowa chodników i alejek z kruszywa łamanego; Długość alejek 150 m szerokość 1,5 m; 3)Budowa plaży: wykonanie przebudowy plaży, oczyszczenie części dna jeziora, nawiezienie piasku plażowego;4)Budowa przebieralni: ilość szt 1, wykonana z drewna sosnowego o wymiarach 1,8mx2m wys 2,7m; 5)Budowa słupów informacyjnych: Budowa 4 szt słupów informacyjnych w kształcie wież zamkowych o wym1,7m x1,7mx3,2 ; 6)Umieszczenie tablic informacyjnych: wykonanie 12 szt tablic informacyjnych mocowanych do słupów; Tablice wykonane z tworzywa spienionego PCV Wymiary 1,3x1,3 m;Na tablicy umieszczone zostaną informacje nt dziedzictwa kulturowego zw. z zamkami gotyckimi na Pomorzu; 7)Montaż lamp hybrydowych;montaż 6 szt lamp hybrydowych wykorzystujących O Z E LED 30W, barwa biała 300lm. Lampy detekcja dzień noc, możliwość ustawienia czasowego; Czas pracy lamp co najmniej 3-4 dni; Lampy o wysokości słupa 8 m, wyposażone w panel słoneczny; 8)Montaż stojaków rowerowych: Wykonanie 4 szt stojaków rowerowych pięciostanowiskowych stojaki betonowe prefabrykowane; 9)Przebudowa drogi dojazdowej; Przebudowa drogi dojazdowej prowadzącej z centralnej części wsi Przezmark do plaży i miejsca rekreacji; Droga o długości 400 m i szerokości 5 m wykonana z kruszywa łamanego. Szczegółowy zakres robót i sposób wykonania zawarty jest w PROGRAMIE FUNKCJONALNO UŻYTKOWYM wykonanym przez;A M NIERUCHOMOŚCI Andrzej Marciniak ul 1 go Maja 4, 82-440 Dzierzgoń i stanowiący Załącznik nr 12 do S I W Z; Z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Programie funkcjonalno- użytkowym wyłącza się wykonanie witraży w kościele parafialnym w Przezmarku;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium; 2 Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości; 8.000,00 zł, słownie: osiem tysięcy złotych gr. 00;3 Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu, BS Susz Oddział w Starym Dzierzgoniu Nr 39 8320 0005 0030 0038 2000 0010 z adnotacją ;Wadium - Z historią w nowoczesność - budowa i przebudowa lokalnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Przezmark w Gminie Stary Dzierzgoń;5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.6.Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego.7.Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankonwego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.8.Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.9.Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.10.W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.11.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.12.Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.15.W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ug.starydzierzgon.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach