Przetargi.pl
Wzmocnienie korpusu drogi gminnej w Nawojowej – ul. Podgórska w Nawojowej

Gmina Nawojowa ogłasza przetarg

 • Adres: 33-335 Nawojowa, Ogrodowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 445 70 68 , fax. 18 445 70 10
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nawojowa
  Ogrodowa 2
  33-335 Nawojowa, woj. małopolskie
  tel. 18 445 70 68, fax. 18 445 70 10
  REGON: 49189252900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawojowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wzmocnienie korpusu drogi gminnej w Nawojowej – ul. Podgórska w Nawojowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących Wzmocnienia korpusu drogi gminnej w Nawojowej – ul. Podgórska w Nawojowej. Zakres robót obejmuje w szczególności: a) wyrównanie istniejącej podbudowy warstwowej poprzez frezowanie nawierzchni asfaltowej na całej długości drogi z wykorzystaniem urobku na pobocze; b) wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego; c) ułożenie warstwy nawierzchni mineralno – bitumicznej (warstwa ścieralna); d) uformowanie, uzupełnienie pobocza mieszanką z destruktu asfaltowego z uwałowaniem; e) Oczyszczenie i wyprofilowanie odwodnienia liniowego. 2. Na wykonawcy spoczywać będzie także a) odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami; b) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu objętego umową; 3. Zamówienie zostało szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji projektowej, stanowiących załącznik nr 15 do SIWZ. Użyte w Przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w bieżącym postępowaniu kierowali się tymi danymi jedynie, jako wskazówkami, co do parametrów technicznych i jakościowych oraz dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane. 4. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi. 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnych z innymi przepisami w zakresie wymagań stawianym materiałom budowlanym. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy fachowej i zasad technicznych. 7. Na wykonany przedmiot zamówienia, wykonawca udziela rękojmi na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. 8. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45000000–7 Roboty budowlane; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych; 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg. 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych : roboty ziemne; 45233140-2 Roboty drogowe 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przedmiotowego postępowania wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U z 2016r. poz. 359). 3. Wadium należ wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu Oddział w Nawojowej nr konta: 88 8811 0006 0022 0200 0013 0200 z podaniem w tytule wpłaty „Wadium - zamówienie publiczne nr IRB.271.1.2020”. Za termin wniesienia wadium uznaje się termin uznania wpłaty na rachunku zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienia wadium należy złożyć w Urzędzie Gminy w Nawojowej, ul. Ogrodowa 2, 33 – 335 Nawojowa, przed upływem terminu składania ofert. W tytule zabezpieczenia należy wskazać „Wadium – zamówienie publiczne nr IRB.271.1.2020” 6. Wadium będzie realizowane na zasadach wskazanych w ustawie PZP
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach