Przetargi.pl
WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH

Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Bałuty Nowe" ogłasza przetarg

 • Adres: 91-304 Łódź, ul. Sędziowska 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6546896 , fax. 042 6546896
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Bałuty Nowe"
  ul. Sędziowska 16 16
  91-304 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6546896, fax. 042 6546896
  REGON: 47201031700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.biuletyn.abip.pl/an-balnow/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wywóz odpadów stałych: 1. Wywóz odpadów komunalnych z posesji administrowanych przez Zamawiającego, wymienionych w załącznikach nr 6 i nr 7 do specyfikacji z częstotliwością określoną w załącznikach, w tym: 1.1. dostarczenie i ustawienie pojemników na odpady, 1.2. opróżnianie pojemników z częstotliwością określoną dla każdej posesji i składowanie ich w miejscu do tego przeznaczonym, 1.3. wystawianie pojemników z terenu posesji celem opróżnienia oraz ponowne ich wstawianie w miejsca do tego wyznaczone, oczyszczanie miejsca zaśmieconego podczas załadunku, 1.4. utrzymanie w czystości pojemników, a w okresie od maja do września do systematycznego dokonywania ich dezynfekcji raz na miesiąc. 2. Wywóz następujących odpadów wielkogabarytowych (przewidywana ilość 450 m3 rocznie) 2.1. meble, materace 2.2. dywany, wykładziny dywanowe, chodniki, wykładziny PCV 2.3. zużyty sprzęt art. gospodarstwa domowego 2.4. rury, rynny, sprężyny, siatki 2.5. opony, części samochodowe, wraki samochodowe, 2.6. piece, kuchnie węglowe 2.7. drzwi, okna 2.8. pojemniki metalowe, kosze wiklinowe i druciane, 2.9. skrzynie drewniane, deski 2.10. inne odpady wielkogabarytowe, nie wymienione w pkt. 2.1. - 2.9 w ramach zaproponowanej stawki za wywóz 1m3 odpadów wielkogabarytowych 3. Selektywna zbiórka odpadów. 4. Wywóz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Wymagania Zamawiającego: - Wykonawca zapewnia urządzenia do zbierania odpadów. - Za podstawione pojemniki wykonawca nie będzie pobierał oddzielnej opłaty dzierżawy. - Wykonawca obowiązany jest do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wywozu tych odpadów - Dopuszcza się ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla kilku nieruchomości łącznie - Wywóz odpadów stałych powinien być prowadzony z zachowaniem ogólnych zasad pozbywania się odpadów komunalnych określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi wprowadzonym Uchwałą nr LXII/1159/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14.02.2006r. - Stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się odpadów komunalnych zebranych na terenie nieruchomości nie mogą być sprzeczne z Uchwałą nr XLIII/854/08 Rady miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 703000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: WADIUM W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU WYNOSI 13 000,00 ZŁ (słownie: trzynaście tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.biuletyn.abip.pl/an-balnow/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach