Przetargi.pl
Wywóz nieczystości płynnych oraz odbiór i wywóz odpadów zmieszanych z lokali użytkowych w budynkach wolnostojących usytuowanych przy posesjach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2020r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Curie-Skłodowskiej
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4512034
 • Data zamieszczenia: 2019-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu
  ul. Curie-Skłodowskiej 5-7
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 4512034
  REGON: 87155241700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz nieczystości płynnych oraz odbiór i wywóz odpadów zmieszanych z lokali użytkowych w budynkach wolnostojących usytuowanych przy posesjach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2020r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wywóz nieczystości płynnych oraz odbiór i wywóz odpadów zmieszanych z lokali użytkowych w budynkach wolnostojących usytuowanych przy posesjach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2020r. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części. Część 1 Wywóz nieczystości płynnych z posesji administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o w Grudziądzu zgodnie z harmonogramem wywozu stanowiącym załącznik nr 1 do umowy w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2020r. Wykonawca zobowiązuje się do wywozu nieczystości płynnych przez opróżnianie zbiorników na nieczystości płynne z posesji administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu zgodnie z harmonogramem wywozu i obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia harmonogramu najpóźniej do dnia podpisania umowy na podstawie przekazanych częstotliwości wywozu (stanowiącego załącznik Nr1 do umowy) wywozu nieczystości oraz do przekazania zamawiającemu, W przypadku braku możliwości dostępu do nieruchomości Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na następny dzień roboczy przekazać informacje do BOM w celu podjęcia działań administracyjnych związanych z dostępem do nieruchomości. Część 2 Odbiór i wywóz odpadów zmieszanych z lokali użytkowych w budynkach wolnostojących usytuowanych przy posesjach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu wraz z dostarczeniem ustalonej ilości pojemników zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2020r. Wykonawca zobowiązuje się do wywozu odpadów zmieszanych przez opróżnianie pojemników z częstotliwością określoną w harmonogramie i zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ustalonej liczby pojemników, W przypadku braku możliwości dostępu do nieruchomości Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na następny dzień roboczy przekazać informacje do BOM w celu podjęcia działań administracyjnych związanych z dostępem do nieruchomości. Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia harmonogramu najpóźniej do dnia podpisania umowy na podstawie przekazanych częstotliwości wywozu (stanowiącego załącznik Nr 1 do umowy) wywozu nieczystości oraz do przekazania zamawiającemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: Część I - 1 000,00 zł Część II – 2 000,00 zł 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: wpłaty należy dokonać przelewem na konto MPGN Sp. z o.o. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Grudziądz Nr rachunku: 34 2030 0045 11100000 0075 0370 z dopiskiem „wadium na przetarg –Wywóz nieczystości stałych i płynnych – część …….” 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3)w gwarancjach bankowych, 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.110, 650,1000, 1669). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów zgodnie z ustawą o odpadach; Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; Wpis do rejestru działalności regulowanej polegającej na odbiorze odpadów komunalnych na terenie objętych niniejszym zamówieniem.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Dowód wniesienia wadium – kserokopia. 3. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. 4. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów zgodnie z ustawą o odpadach; Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 5. Wpis do rejestru działalności regulowanej polegającej na odbiorze odpadów komunalnych na terenie objętych niniejszym zamówieniem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach