Przetargi.pl
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania redakcji językowo-stylistycznej z opracowaniem edytorskim tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, na zamówienie Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. (Nr sprawy: 80.272.183.2019)

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 124 324 450 , fax. 124 324 451
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 324 450, fax. 124 324 451
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania redakcji językowo-stylistycznej z opracowaniem edytorskim tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, na zamówienie Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. (Nr sprawy: 80.272.183.2019)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie redakcji językowo-stylistycznej z opracowaniem edytorskim tekstów w wersji elektronicznej na pliku lub tradycyjnie na wydruku papierowym (po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym), odbiór materiałów, a następnie ich zwrot do siedziby redakcji Wydawnictwa UJ, położonej w Krakowie (31-126) przy ul. Michałowskiego 9/2. Zamawiający informuje, że znormalizowany arkusz wydawniczy zawiera 39 600 znaków ze spacjami i przypisami. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1 redakcja językowo-stylistyczna z opracowaniem edytorskim tekstu obejmuje opracowanie tekstu pod względem językowym, stylistycznym, gramatycznym i logicznym oraz ujednolicenie zapisu poszczególnych elementów publikacji, takich jak przypisy bibliograficzne, numeracja ilustracji i tabel, a w szczególności 2.1.1 zadbanie o spójność strukturalną pracy – ustalenie i oznaczenie gradacji tytułów i śródtytułów; 2.1.2 zweryfikowanie materiału pod względem przejrzystości i komunikatywności oraz koherencji logicznej; 2.1.3 wskazanie zauważonych błędów rzeczowych; 2.1.3 opracowanie tekstu pod względem językowo-stylistycznym, ujednolicenie frazeologii i terminologii właściwej dla danej dziedziny; 2.1.4 wprowadzenie poprawek stylistycznych, gramatycznych, ortograficznych, interpunkcyj-nych; 2.1.5 sprawdzenie poprawności i ujednolicenie wszelkich zapisów w tekście (w szczególności: nazwy własne, skróty, liczby, liczebniki, daty dostępu do stron internetowych); 2.1.6 opracowanie treści przypisów oraz sprawdzenie zgodności przypisów z odsyłaczami w tekście; 2.1.7 sprawdzenie poprawności i ujednolicenie zapisu bibliograficznego zgodnie z zasadami ustalonymi dla poszczególnych książek, serii lub czasopism; 2.1.8 opracowanie bibliografii oraz sprawdzenie w zakresie kompletności i zgod¬ności z przypisami; 2.1.9 sprawdzenie spisu treści z zapisami w tekście publikacji; 2.1.10 sprawdzenie materiału ilustracyjnego pod względem kompletności, adekwatności podpisów w stosunku do treści, zgodności z powołaniami w tekście; 2.1.11 sprawdzenie, czy podano źródła materiału ilustracyjnego; 2.1.12 zamieszczenie pytań oraz uwag do autora i redaktora prowadzącego w formie komentarzy na marginesie tekstu; 2.1.13 przygotowanie listy ogólnych uwag i zapytań z odniesieniami do stron. 2.2 Pogłębiona redakcja językowo-stylistyczna z opracowaniem edytorskim tekstu obejmuje wszystkie podpunkty zawarte w punkcie 3) 2.1 SIWZ oraz: 2.2.1 głębszą ingerencję językową w tekst, propozycje zmian merytorycznych, zaawansowane poprawki stylistyczne, gramatyczne oraz wygładzenie stylu; 2.2.2 sprawdzenie i weryfikację kompletności bibliografii i przypisów z katalogami internetowymi; 2.2.3 sprawdzenie poprawności zapisów nazw własnych i dat (w szczególności: nazwisk i lat wydania publikacji).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79552000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach