Przetargi.pl
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi utworzenia informatycznego systemu bazodanowo – raportującego dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.192.2019)

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 124 324 450 , fax. 124 324 451
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 324 450, fax. 124 324 451
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi utworzenia informatycznego systemu bazodanowo – raportującego dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.192.2019)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi utworzenia informatycznego systemu bazodanowo – raportującego integrującego informacje oraz dane z zewnętrznych, ustalonych źródeł danych oraz baz danych, z możliwością: -prezentowania i dostarczania informacji określonym odbiorcom, -przetwarzania i analizowania danych na potrzeby procesu automatyzacji raportowania (generowanie czytelnych dla odbiorców, dedykowanych raportów na podstawie wprowadzonych przez użytkownika filtrów oraz parametrów). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72500000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach