Przetargi.pl
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją wnętrza Sceny im. Stanisława Wyspiańskiego w budynku AST przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-109 Kraków, Straszewskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 422 81 96 , fax. 12 422 02 09
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
  Straszewskiego 21-22
  31-109 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 422 81 96, fax. 12 422 02 09
  REGON: 00027584300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ast.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją wnętrza Sceny im. Stanisława Wyspiańskiego w budynku AST przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją wnętrza Sceny im. Stanisława Wyspiańskiego w budynku AST przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie. 1.1 Miejsce wykonania robót budowlanych: budynek Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie. 1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1.2.1 Wymianę stolarki drzwiowej w ilości 4 sztuk drzwi dwuskrzydłowych oraz 2 sztuki drzwi jednoskrzydłowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Drzwi muszą spełniać podwyższone wymogi akustyczne i ewakuacyjne. Wykończenie drzwi kolorystycznie na wzór drzwi istniejących z boniowaniem od strony sali teatralnej wykonanym z płyt gipsowych. Zamki dopasowane do systemu jednego klucza KEMAZ. 1.2.2 Wymianę bramy przesuwnej pomiędzy sceną a pracownią warsztatową. Odporność ogniowa EI30 z centralą sterującą. 1.2.3 Wymianę ślusarki stalowej w kabinie elektryków i akustyków na aluminiową przesuwną. Szklenie - szkło bezbarwne laminowane, sterowanie okien ręczne, dwutorowe z ruchem skrzydeł przesuwnych w poziomie. 1.2.4 Montaż 2 sztuk drzwi w kabinie akustyków. Drzwi aluminiowe przesuwne, wykończone od strony teatralnej na wzór drzwi istniejących. 1.2.5 Wymianę wykładziny dywanowej widowni z koniecznością demontażu i ponownego montażu 249 sztuk foteli teatralnych. Wymiana wykładziny musi zostać poprzedzona przygotowaniem powierzchni do ułożenia nowej wykładziny niepalnej, łatwej do utrzymania w czystości, nie elektrostatycznej. 1.2.6 Malowanie ścian i sufitu ślusarki drzwiowej oraz słupów konstrukcyjnych. Malowanie ścian należy wykonać z utrzymaniem istniejącej kolorystyki, w tym również słupów konstrukcji stalowej. Narożniki ścian przy drzwiach i kieszeniach ściennych należy zabezpieczyć narożnikami metalowymi. 1.2.7 Regulację zamontowania ekranów akustycznych. Zamontowane ekrany akustyczne na suficie uległy w trakcie eksploatacji obiektu poluzowaniu. W trakcie prac remontowych należy sprawdzić ich podwieszanie i w przypadku nieprawidłowego zamontowania przeprowadzić regulacje. 1.2.8 UWAGA: Zakres robót w ramach realizacji nin. zamówienia obejmuje wyłącznie wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją wnętrza Sceny im. St. Wyspiańskiego, bez prac instalacyjnych, natomiast projekt budowlany zamieszczony został zamieszczony w całości i dotyczy całego zakresu robót, w większości już wykonanych. 1.3 Integralną częścią SIWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do SIWZ, a w szczególności dokumentacja projektowa, STWiORB i przedmiary, stanowiące Załącznik B do SIWZ, który jest jej integralną częścią (1 plik w formacie zip). 1.4 Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary stanowią jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i wyliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, powinien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego w Santander Bank Polska nr 91 1500 1487 1214 8007 2258 0000. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 8.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 8.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej winno ono zostać zaksięgowanie na koncie Zamawiającego do chwili upływu terminu składania ofert i zaleca się, aby kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę została dołączona do oferty. Natomiast w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ oraz według treści formularza oferty i jego załączników, w szczególności oferta winna zawierać: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią), 2) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, 3) dowód wniesienia wadium UWAGA: .Przy oferowaniu rozwiązań i elementów oraz urządzeń innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, estetycznych itp. (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach