Przetargi.pl
Wymiana systemu odbojowego i prace konserwacyjno – remontowe na nabrzeżu Przeładunkowym w Porcie Morskim Wolin

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-207 Szczecin, Plac Batorego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4403423, 4403523 , fax. 914 403 441
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4403423, 4403523, fax. 914 403 441
  REGON: 14501700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana systemu odbojowego i prace konserwacyjno – remontowe na nabrzeżu Przeładunkowym w Porcie Morskim Wolin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wymianie systemu odbojowego oraz prace konserwacyjno – remontowe na Nabrzeżu Przeładunkowym w Porcie Morskim Wolin. Lokalizacja: Nabrzeże Przeładunkowe o długości 62,0 mb zlokalizowane jest w Porcie Morskim Wolin. Port morski położony na wschodnim brzegu wyspy Wolin, nad cieśniną Dziwną. Szczegółowy zakres prac do wykonania na Nabrzeżu Przeładunkowym o długości 62,0 mb w Porcie Morskim Wolin: a) Demontaż istniejącego systemu odbojowego złożonego z 12 szt. zestawów odbojnic składających się z 4 szt. opon samochodowych zamontowanych na ceowniku stalowym i podwieszonych na łańcuchach (opony średniej wielkości), w tym jeden zestaw składa się z 5 szt. opon. Łączna ilość opon w zestawach 49szt. b) czyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni betonowej oczepu nabrzeży z lądu i z wody, powierzchnia 100 m2, c) ręczna reprofilacja - wypełnienie ubytków (szpachlowanie) powierzchni betonowej oczepu nabrzeża zaprawą polimerowo-cementową w tym wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach poziomych i pionowych z lądu i z wody – powierzchnia ok. 10m2, d) malowanie powierzchni oczepu farbą do betonu (kolor szary) - powierzchnia pozioma i pionowa oczepu łącznie ok. 100 m2, e) wykonanie wylewki betonowej o szerokości 35 cm na całej długości nabrzeża tj. 62,0m, za pierwszym rzędem płyt betonowych (w odległości 4,20m od oczepu nabrzeża). Krawędzie istniejących płyt należy wyrównać piłą do betonu w celu wykonania dylatacji z obu stron wylewki. f) montaż nowego systemu odbojowego złożonego z belek z elastomeru poliuretanowego lub podobnego materiału stosowanego w tego typu konstrukcjach, o wieloletniej gwarancji jakości i o przekroju nie mniejszym jak 200 x 200 mm. Belki odbojowe montowane w systemie ukośnym usytuowane pod kątem 45 stopni w stosunku do linii oczepu. Belki odbojowe powinny mieć profil D z otworem (płaska podstawa i dwie zaoblone powierzchnie czołowe). Rozstaw belek nie może być większy jak 150 cm. Długość belki ukośnej 1,20m. Dolna krawędź belki powinna być ścięta pod kątem 450 do spodniej poziomej krawędzi oczepu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45241500-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają następujące warunki dotyczące: - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Do oferty należy dołączyć: 1) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ o braku podstaw wykluczenia z postępowania na postawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4; 2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ; 3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza); 4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo; 5) dokumenty dotyczące zdolności lub sytuacji innych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach