Przetargi.pl
wymiana stolarki otworowej w nieruchomościach administrowanych przez AN Nowe Miasto

Administracja Nieruchomości Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto" ogłasza przetarg

 • Adres: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6335610 , fax. 042 6335969
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Nieruchomości Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto"
  ul. Piotrkowska 17 17
  90-406 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6335610, fax. 042 6335969
  REGON: 47205319500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wymiana stolarki otworowej w nieruchomościach administrowanych przez AN Nowe Miasto
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  demontaż starej stolarki otworowej i parapetów, wykonanie i montaż nowej stolarki: okiennej z profili PCV z nawiewnikami powietrza, z profili PCV w okleinie drewnopodobnej z nawiewnikami powietrza , okiennej drewnianej jednoramowej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, okna drewnianego okrągłego,drzwiowej drewnianej - drzwi wejściowe pełne, w nieruchomościach administrowanych przez AN Nowe Miasto, zgodnie z wykazami adresowo-rzeczowo-ilościowymi stanowiącymi jednocześnie wycenę ofertową za daną część zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji jakości
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowemiasto.com3.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach