Przetargi.pl
„Wymiana pokrycia dachu na budynku Przychodni zdrowia na Os. Gaj”

Gmina Trzebinia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-540 Trzebinia, Marszałka Piłsudskiego 14
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 327111045,327111046
 • Data zamieszczenia: 2022-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzebinia
  Marszałka Piłsudskiego 14
  32-540 Trzebinia, woj. małopolskie
  tel. 327111045,327111046
  REGON: 276258032
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wymiana pokrycia dachu na budynku Przychodni zdrowia na Os. Gaj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1).Szczegółowy zakres prac:a) Wykonanie częściowej wymiany pokrycia z papy.b) Wykonanie nowego pokrycia na świetlikach z blachy.c) Wymiana okien dachowych w świetlikach na nowe.d) Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian attyki.e) Wykonanie obróbek blacharskich.f) Zadaszenie nad rampą:- oczyszczenie z korozji konstrukcji zadaszenia i pomalowanie;- wykonanie nowego pokrycia wraz z podbitką;- rozebranie ściany attykowej zadaszenia;- wymiana rynien i rur spustowych;g) Remont instalacji odgromowej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:a. projekt budowlano-wykonawczyb. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robótc. przedmiar robót2).Zamawiający przyjmuje ryczałtową formę wynagrodzenia. Załączony do SWZ przedmiar robót należy traktować jedyniejako informację, która orientacyjnie określa zakres robót objęty przedmiotowym zadaniem. Nie mogą więc one stanowićpodstaw do roszczeń z tytułu dodatkowych robót budowlanych wynikłych w trakcie realizacji zamówienia (nie należyinterpretować przedmiarów jako ścisłego odwzorowania dokumentacji projektowej) oraz ścisłego określenia wartości i zakresu zadania.Za podstawę określenia wartości i zakresu zadania inwestycyjnego należy przyjąć opracowaną dokumentacją projektową,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.3). Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, pomocniczym przedmiarze robótbudowlanych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych będących załącznikami doSpecyfikacji Warunków Zamówienia.Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertowąobejmuje również:a. organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe;b. oznakowanie oraz zabezpieczenie terenu robót zgodnie z obowiązującymi przepisamic. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów;d. ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy;e. zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenubudowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;f. zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem odpadów powstałych w czasie realizacjiprzedmiotu zamówienia;g. po zakończeniu robót uporządkowaniu terenu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia;h. odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowoduje w czasie trwania prac przy realizacji zadania od daty ichrozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach