Przetargi.pl
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8375885 , fax. 046 8375027
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
  ul. Ułańska 2 2
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 046 8375885, fax. 046 8375027
  REGON: 75080090300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spswlkopernik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej na holu, parterze i I piętrze budynku szkoły (z pominięciem zachodniego skrzydła obejmującego świetlicę szkolną [na projekcie jadalnia], korytarz, przedsionek, salę gimnastycznej z szatnią) wraz z odnowieniem powłok malarskich. Prace związane z wymianą instalacji obejmują zdemontowanie dotychczas istniejącej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej, zawierającej również elementy instalacji awaryjnej (ewakuacyjnej), montaż nowej instalacji sygnalizacji p. pożarowej opartej na istniejącej centrali adresowalnej. Prace z zakresu wykończenia wnętrz związane z odtworzeniem powierzchni ścian i sufitów po robotach instalacyjnych, malowanie ścian, sufitów i stolarki drzwiowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych 00/100.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spswlkopernik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach