Przetargi.pl
„Wymiana dźwigu osobowego w istniejącym szybie windowym w budynku zlokalizowanym przy ul. Przy Moście 1 w Krakowie”

Powiat Krakowski ogłasza przetarg

 • Adres: 30-037 Kraków, Al. Słowackiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 634 42 70 , fax. 126 335 294
 • Data zamieszczenia: 2019-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Krakowski
  Al. Słowackiego 20
  30-037 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 634 42 70, fax. 126 335 294
  REGON: 35155486700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wymiana dźwigu osobowego w istniejącym szybie windowym w budynku zlokalizowanym przy ul. Przy Moście 1 w Krakowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu osobowego w budynku zlokalizowanym przy ul. Przy Moście 1 w Krakowie. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-703. Zakres robot obejmuje demontaż starej kabiny dźwigu oraz montaż nowej w istniejącym szybie windowym wraz z dostosowaniem wielkości otworów drzwiowych szybu do obowiązujących przepisów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są w załącznikach do SIWZ: nr 5 wzór umowy, nr 6 Opis przedmiotu zamówienia (Specyfikacja Techniczna wykonania i Odbioru Robót, Dokumentacja, Pozwolenie na budowę, Pozwolenie konserwatorskie, Przedmiar robót)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000 zł . Szczegółowe zasady wnoszenia wadium zostały określone w rozdz. IX SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; • sytuacji ekonomicznej lub finansowej; • zdolności technicznej lub zawodowej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) Wypełniony Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, w którym należy podać: a) cenę brutto wykonania zamówienia (w PLN), b) czas realizacji od dnia zawarcia umowy (w dniach kalendarzowych), c) okres gwarancji (w miesiącach). 2) Do Formularza oferty należy załączyć: a) oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 SIWZ (zał. 2 i 3 do SIWZ), b) dowód wniesienia wadium, c) pełnomocnictwa (jeśli sposób reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestracyjnych), d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach